آرشیف

2015-10-23

سعدالدین غوروال

هیچ کس را حقیر نسازید
هیچ کس را حقیر نسازید  
در هراسم که روزی حقیر نامردان شوم،
متاع  ناخرید دست فروشان کهنه با زار
به قربانگاه لفاظی  شهد و شکر دلالان روز
در گذرگاه آن تاریک و سیاهی شب
اسیرنشوم، حقیرنشوم،
این سختی ها را نگاه کنید
من بخود گفتم ، به تو گویم،
به حقارت کس و ناکس دست نزنید
حریم انسان را مقدس و منزه نگهدارید
میدانی؟ ویرانگر وجدان بنی آدم،
از سیا ه روزی که ضمیر من و تو را می خراشد
من در جستجو رهیابی ننگ زمانه ام،  
تا  همنوای مرد ان عدالت گر میدان شویم
حرمت انسان کنیم و پیروز شویم
 با دست همتگر من و تو بخود آید                                                      
در فرا راه، رسد آب گندیدۀ حقارت،
به صخره های  دست نا خوردۀ زمانه یکجا شود   
سراینده و سرچشمۀ امید جاویدانه،
الگو شود خشونت را ازجبین ها صیقل کند
به من و تو می زیبد تا  کسی حقیر نشود
تو میدانی حقیر بودن به تو نمی زیبد،
کسی را حقیرنشمار تا حقیر نشوی.
هیچ کس را حقیرنسازید
غوروال – هرات