آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

هیولای تعصب!

طلسم جهل و نادانی، به نیروی هنربشکن
هیولای تعصب را ،فروریزان وسر بشکن
 
زبازاری وطن برچین ، بساط قوم بازی را
دوکان فرقه سازی راخرابش کن ،دربشکن
 
چراغفلت گزیدی جان من، بیهوده میگردی
هیاهوی ستمگررا، به نیروی بصـر بشکن
 
فریب این دغلبازان دوران را مخـور ،اید ل
زکرکس های بیحاصل،سراسربال وپربشکن
 
مشوغـا فـل زصیادِ زمان و حلـقه ای دامش
گره از حیله اش بگشای،مرزاین خطربشکن
 
بیا درکوه وحدت، (عند لیبا) نغمه میخــوانــد
به وحدت میتوان گفتن،که دشمن راکمربشکن
 
 
سیدمحمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
nabiandalib@yahoo.com
17/2/1391