آرشیف

2021-3-29

شاه ولی آرین

هیرمنده

 

هیرمنده ستړی وې ستومانه ستا څپې غلې وې
هیـواد دښمنـو لـه ظلمونـو ستا وږمې غلې وې

اوس شـوې اتـل پـه کانالونـو سیستان  ورغـوه
ستـا د دې مستـو څپـو ښکلې تـرانې غـلې وې

دنمارک

۱۷/۰۳/۲۰۲۱

شاه ولی ارین