آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

هیجانی گرفتم

به استقبال از قصیده محمد عزیز (عزیزی)

 
گشـودم نــامــه هیجـانـی گـرفـتـم
چــراغــی بـس فـروزانی گرفتـم
 
فــرســتــاده طـبـیـب حـاذق مـن
زتــاثـیــرش بخـود جانی گرفتم
 
ز رنـج ایـنـهـمـه غـمـها رهیدم
بــه درد خـویش درمانی گرفتم
 
همـه نیکی همه اخوت همه راز
همـه اینها بـه یک آنـی گرفـتـم
 
دل یـاری خـریدم از دل وجـان
متـاع نـیـک وارزانی گـرفـتــم
 
ز گفتــار(عــزیــز)نکتـه دانــم
چگــویــم سـاز وسامانی گرفتم
 
مبــارک نــامـهءپــر از محـبـت
بـه وجـه نـیـک وشــایانی گرفتم
 
تــو گــویـی طلـعـت دیدار لیلی
چو مجنون در بـیــابـانی گرفتم
 
ز نیکـویـی وحسـن ودلــربـایی
مگــو دیـگـر که فرمانی گرفتم
 
رمــوز عشــق فــرهاد زمان را
ز شیـریــن سخـنـدانــی گـرفتــم
 
ضیا در چشم من باز آمد امروز
حـدیــث پـیـر کنـعـانـی گـرفـتـم
 
نــدارم طــالـعـی (دهــزاد)امــا
صــدف مـملو زمرجانی گرفتم