آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

هُشپَرَک

هُـشپـرَک گـشـتـه دلـم، یـک  رقمَک گشته دلـم
زخمها خورده  دلم، مثلِ  اِلَک[1] گـشـتـه  دلــم
با وجودی که پـرازعـشـق و پـراز شـادی بـــود
منفی پنجا شده و « بندِ کَـجَک[2] » گشته دلــم
پــاک، پــژمـــرده شــــده ، گَـــرد زده ، درد زده
عینِ  ترکاری  پهلوی سرک[3]  گـشـتــه دلـــم
هـفـتـه هـا مـیـشـه سـرِ سـفـرۀ غـم بـنـشـسـته
رفـتـه بـا دشـمـن خـود نـان ونـمـک گـشته دلم
بــاز رســوا شــده، دیـوانـه شــده،  گـیـج شـده
سـوژه ای  نـغـزِ بـرای مَـتـَلَـک[4] گـشـته دلم
ماهِ مصنوعی مـن صـد کـسـه گــپ داده ولــی
عـاشـق ِبـی خـبـرِ یـک صـد ویـک گـشـتـه دلم

31/ 3/ 89
فیروزکوه

 


– الک : غربال ، غلبیل [1]
– بند کجک : مردم غور سیاه کوه وسفید کوه را معمولا بند باین وبند کجک می گویند[2]
– اشاره شده به ترکاری یا سبزیجات فروشی های کنار سرکهای پر گرد وخاک  در شهرچغچران [3]
– متلک : به تمسخر وریشخند به کسی چیزی گفتن ، پرزه رفتن [4]