آرشیف

2014-12-25

سارا رضايي

هيئت مديره شوراي زنانه ولايت غور انتخاب شد

 

شورا زنانه كه ازمدت ها قبل به فعاليت آغاز نموده سرانجام مصمم شدند تا كار هاي شورا به صورت جدي تعقيب كنند. امروز يكشنبه سومين جلسه مهم اين شورا به تاريخ 17/11/1389 ساعت يك و نيم بعد ازظهر در موسسه طلوع زنان باهماهنگي ارگانها و نهاد هاي مشتاق و علاقه مند به تشكل اين شورا، در سالن موسسه طلوع زنان برگزار گرديد.
در اين جلسه با اشتراك خانم ها از نهاد ها و ارگانهاي مختلف دولتي و غير دولتي، طي يك انتخابات آزادانه عضويت هيئت مديره در اين شورا انتخاب گرديد.  
در ابتدا داكتر عاقله شرف صورت جلسه سوم اين شورا را براي خواهران ارائه نمود كه از فعاليت جلسه قبلي اين شورا حكايت مي كرد و همچنين هدف اين شوراي زنانه را ذكر نموده كه ولاترين هدف شان، تلاش در جهت حقوق حقه زنان،تبارز پروسه هاي كاري بنيادي بطور شفاف،سهيم ساختن زنان در پروسه ملي، تسريع روند كاري جهت تآثير گزاري بيشتر فعاليت هاي زنان در پروسه انتخابات و پيش برد پروگرام ها از طريق كمپاين ها، گرد همايي ها ، مجالس، تظاهرات مسالمت آميز، اعتصابات،شركت در مديا و شركت در ميز هاي مدور رسانه اي جهت استقامت مثبت و مؤثراز توانايي فردي و جمعي ايشان در عرصه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بودند.
سپس خانم يزداني اساس نامه اي را كه هنوز حالت مسوده را داشته و به دست تصويب از سوي شورا نرسيده است، به خانش گرفته شد. خانم يزداني گفت: "اين اساس نامه قابل تغيير بوده و ظرفيت اينكه بالايي آن نظريات اشتراك كننده گان و اعضايي اين شورا را داشته باشيم، وجود دارد."
بعد رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولايتي غور " آقايي جواد رضايي" طي صحبت هاي كه ارائه نمود تأكيد داشت: اين شورا هر گونه همكاري را كه از دفتر ولايتي غور انتظار داشته باشد دفتر كميسيون دريغ نخواهد داشت آرزومندم  كه زنان شورا بتوانند هرچه بيشتر و بهتر در راستايي حقوق حقه شان از نظر دين مبين اسلام ارتقأ نموده و در آينده بتوانند گامهاي استوار و محكم شانرا براي خدمات به تمام زنان ولايت غور بر داشته و از يك شرايط امن و عاري از خشونت بهره مند شوند. اين زنان هستند كه در سرنوشت شان تغيير بياورند كه همان حقوق اسلامي شان را در فضايي زندگي شان حاكم سازند. همانطوريكه در آيت قرآن شريف، فرموده:" خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نداده بلكه تغيير سرنوشت به دستان خود آنان خواهد بود." وي خاطر نشان نمود: آمار و ارقام خشونت عليه زنان در سال جاري 1389افزايش يافته است، بنابر شوراي زنانه بايد بيش از ظرفيت تعيين شده تلاش نموده تا تأثير در كاهش ارقام خشونت عليه زنان در ولايت محروم غور بگذارد البته زنان كه عضويت اين شورا را كسب مي كند چه آنانكه در رأس هيئت مديره بوده و چه آنانكه سكرتريت اين شورا را به عهده خواهند گرفت همه و همه در ابتدا از خود شان شروع نموده و توانمند سازي ها صورت گيرد تا در آينده اين شورا بتواند حرف هاي شانرا در سطح كشور زده و مشكلات شانرا بيرون از ولايت منعكس سازند.
به گفته خانم يزداني رئيس موسسه طلوع:"اين شورا تصميم خواهند داشت كه در سه ولسوالي لعل و سرجنگل، دولتيار و تولك هيئت مديره اي را تشكيل دهد. به هر ولسوالي 4 شورا در تشكل قرار دارد و اين شورا ها جمع شده يك شورايي مركز ولسوالي و بعد شورا هاي مراكز ولسوالي ها عضويت مركز ولايت را بدست مي آورند."
سپس هيئت مديره از بين اشترا ك كننده گان انتخاب گرديده كه شانزده خانم  ازارگانهاي مختلف ولايت غور در فهرست هيئت مديره قرار گرفتند.
 
گزارش:(سارا – رضايي) كارمند كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.