آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

هنوز در عمل نا وقت نیست

چندی قبل در سا یت جام غور به ارتباط جلو گیری از کمپاین آقای خلیلی معاون رئس جمهور تبصره ونظر خواهی صورت گرفته بود خواستم سخنی چند پیرامون این مسأله نظر خویش را به هم وطنانم در میان بگذارم تحولاتیکه در سالهای اخیر بوجود آمده وافغا نستان در مرکز توجه قدرت‌های منطقه وجهان قرار گرفته نا گذیر بر طرز دیدها سطخ آگاهی وتغیر ساختار های فرهنگی نیز مؤثر بوده است و تأثیرات آن در هر گوشه کشور به سطح متفاوتی بجا افتاده واز سر ما یه های باد آورده هر کس بقدر توان خودبهره گرفته است بد بختا نه در تقسیم این نعمات نه قانونی بوده نه شرعیتی ونه اخلاقی دست برد بر حسب قا نون جنگل درنده ترش از همه بیشتر قسمت شکار را نصیب شده است غوریان کودکانی بوده‌اند که حتی توان چوشیدن شیر مادر حق طبیعی خودرا نداشته اندو همچنان مثل همیش یکی از ولا یات فرا موش شده در چند قرن اخیر و بخصوص درین دوران به کنار زده شده است در محدوده جغرا فیائ افغا نستان که غور در مر کز آن قرار دارد نامی از غور بر سری زباها نیست که بیان گر تحولات اجتمائ و اقتصادی در باز سازی آن باشد با آمدن کرزی و وارد شدن سر ما یه های هنگفتی بداخل افغا نستان با آنکه وضع امنیتی درستت نبوده در عده‌ای از ولا یات دولت بچا لش های بزرگی مواجه بوده است و لی با آن هم در عرصه های مختلفف قدم‌های بر داشته شده وبه ولا یا تیکه نا امنی بیشتر بوده بدون هیچ تو جیح منطقی ودرست سر مایه های بزر گ بمصرف رسیده خلاف عدالت اجتماعی انکشاف اقتصادی کشور صورت میگیرد

اعمار خطوط موا صلاتی تعمیر مؤسسات عام المنفعه اعمار مکا تب شفا خا نه ها وخدمات اجتماعی بطور عا دلا نه توزیع نشده است وبه خصوص درولایت غور نشانه از این خدمات دیده نمیشودتو گوئ غور در پشت کوه قاف است هیچ‌کس به آن اشنائ ندارد حال آنکه امنیت در آنجا بیشتر از هر جائ دگر تأمین بوده واست

کار هائکه در غور صورت گرفته بسیار محدود وانگشت شمار اند هر گاه انهارا بمقا یسه بگیریم تخصیص که برای بارسازی به ولایت غور داده شده برابربا یک ولسوالی از ولا یات جنوب شرقی کشور نیست با انهم در آن ولا یات وولسوالی ها مظا هرات وسر صداهاوحتی اقدام‌ها ضد دولتی صورت میگیرد واز طرف مردم غور این اولین حرکت است که انهم قابل توجه دولت ورسانها قرار نگرفت که این هم خودیکی از بی تفا وتی ها وتوحین به آن مردم است. حال آنکه غوردارائ مساحت بر ابربه سه ولایت نورستان کنر وپکتیا بوده و نفوس بیشتر از یک ملیون را دارا میبا شد شما ریدن کمبو دیها ی ولا یت غور لزو می ندارد به قول معروف چیزیکه عیان است جه حا جت به بیان است وطن داران ما رشد اقتصادی خود را میتوا نند با ولایات دگر بمقا یسه بگیرند روشن است که عقب‌مانده ترین ولایت افغا نستان بوده و بد بخت ترین مردم درین مخدوده جغرافیائ زندگی میکنند که از کوچکترین امکا نا تبهره ای ندارند غوریان اینرا باید بدانند که حق گرفته می‌شود داده نمیشود

هر جا معه وقتی میتواند موقعیت خودرا تثبیت نما ید که از آگاهی کامل بر خوردار باشد ازحوادث ورویداد های جهان ودرونی خویش شناخت درست داشته وبتناسب آن‌ها عکس‌العمل نشان دهد وبرای رشد وبقای خویش بمبارزه بر خواستته بنیادهای اقتصادی اجتمائ وفرهنگی خود را حفظ وانکشاف دهد غوریان دارای تا ریخ روشن اند رول عمده‌ای را در انکشاف فر هنگ اسلامی وتمدن جهانی بازی کرده‌اند مردمان این خطه بمثا به جز خانواده افغا نی همیشه سهم وطن پرستانه در همه بخش‌های اجتمائ انجام داده اندولی غور در چند دهه اخیر وبد تر از همه در هشت سال دوره دمو کراس نام نهاد در کشور بیشترین صدمه را دیده است اگر دولت های قبلی توجه نداشتند خاندانی وغیره بودند اما درین دوره نیز بهمان سان وبد تر ازان قصدا وجبرا از همه امکا نات محروم ساخته شده‌اند این عکس‌العمل‌ها باید در سالهای اول حکومت آقای کرزی صورت میکرفت تا نتیجه لازم را میدادوغور میتوا نست حد اقل راها ی ار تباطی با ولا یات دگر میداشت وتحرکی در آن بوجود می آمد ولی تا هنوز در سکون بسر می‌برد

طرز زندگی به آنجا نمونه خوبی از زندگی قرون وسطی است نشانه‌های از تمدن در آنجا دیده نمیشود همه انواع وابستگی به طبعیت در آنجا دیده می‌شود دخا لت تخنیک در زراعت نیست از صنعت سر صدای وجود ندارد مکا تب از وسیل لازم بهره ای ندارند خدمات اجتماعی را مردم نمیشنا سند فقرو ستم بیداد میکند غوریان اگر چشم باز میداشتند این ستم هارا هر گز تحمل نمیکردند اگر قرار باسد سؤالی طرح شود که سهم غور در اقتصاد اجتماعی کم است بجواب آن باید گفت این بمعی آن نخواهد بود که غور یان از جمله اتباع کشور بشمار نروندواز طرف دگر دولت ها موظف انداز ظرفیت‌های هر منطقه کشور استفاده کرده در رشد وانکشاف آن تلاش نماید درین ولایت امکا نات زیاد و جود  دارد که میتوانند سهم بزرگ را دراقتصاد کشور داشته باشند

غور با داشتن مراتع سر سبز در تربیه مواشی جای اول را در افغا نستان دارد که همه سا له در حدود 60 فیصد کو چیان مدت بیشتر از سال را در کوه پا یه های غور میگذرانند در غور منا بع وا فر معادن سرب زغال جست بیرایت وغیره وجود دارد که میتوانند سهم بزرگ را در اقتصاد کشور داشته با شند

دریا های بزرگ افغا نستان چون هری رود دریای مرغاب وفراهرود از این ولایت سر چشمه گرفته ومسیر طولانی را طی مینما یند ودارای نشیب های سریع بوده ودر اعمار بند های برق وزراعت مساعد اند ودر صورت استفاده از آن‌ها ارزشهای قابل ملا حظ را وجود خواهند آورد به علاوه نیروی کار بشری که اساسی‌ترین و عمده ترین ثروت است ونفوس فعال قابل ملا حظه درین خطه زندگی می نمایند کار برد عمده را در اعمار افغا نستان خواهد داست امروز آگاهی اجتماعی مردم غور توسط اطلا عات جمعی معا صر رو به پگسترش بوده میتوانند از رویداد های جهان وافغا نستان آگاهی یابند و حق وباطل را تمیز دهنددر عمل کرد دولت هاقضاوت نما یند وصدای حق خواهی را بلند نموده وبرای بدست آوردن آن تلاش نما یند در عمل‌کرد هنوز نا وقت نیست واین حق خواهی گوش شنوائ ندارد ولی کر هارا باید به صدای بلند ویا تکان شدید دست آگاه ساخت و بکارش وادار نمود

حال وضع مردم عور بجائ رسیده که باید برای بدست آوردن حقوق خویش دست بکار شوند وان هم عملی که با تعقل وخرد همراه

باشد و بادرک درست از وضع اجتما عی و سیاسی وشکل گیری نهاد های اجتماعی با تأثیرات جا معه جهانی راه عا قلا نه را بپیش گرفته تا منتج به نتیجه مطلوب شوند من مغتقدم در صورتی که غوریان جمعی واگاهانه عمل نمایند و با در نظر داشت منا فع ملی اختلا فات سلیقه ای را کنار بگذارندمتوانند درین راستا جدی عمل نموده و تارسیدن به موفقیت ادامه دهند ودرین رابطه با عملکردهای زیر سوی هدف راه پیما یند هیچ نقطه تاریکی غیر ملی در کار های دولتها پوشیده از انظار باقی نمانده برای تا مین حقوق مردم با ید دست به عمل جمعی زد روشنفکران با تشخیص این امر سازمانهای سیاسی واجتماعی خود را سازمان دهند وبا اعتلاف هم سا زمان همبستگی غوریان را تشکیل دهند

تمام حق تلفی های که بمردم صورت میگیرد از طریق انها بگوش ارگا نهای ذید خل رسانده شوددر صورت کار شکنی و عدم کارائ عکس‌العمل لازم در وقت آن صورت گیردحوادث ورویداد های غور در اطلا عات جمعی وسیع انعکاس یا بد بجای تقویه طرز فکر های قبیلوی مذهبی وسمتی اندیشه‌های معا صر زندگی اجتماعی ذهنیت عا مه روشن گردد از دولت تقا ضا شود تا از نخبگان غوری در رهبری ولایت بخدمت گما ریده شوند غوریان با این جمعیت بزرگ خود بایدسهم جدی وچشم گیررادر همه ا مورات اجتماعی اقتصادی وسیاسی کشور داشته با شندواین حق را هم دارند تا بخا طر حقوق شهر وندی خود به پا یداری وهمت کامل در مقا بل همه مظا لم که برای آن‌ها صورت میگیرد استاد شوند حتی به آن شیوه‌های که دگران عمل میکنندعمل کنند ولی تا کنون بنا بر عدم آگاهی با فقر زیسته اند ومرده وار بطرف قصا بان به نظاره نشسته‌اند این تا کی

غوریان با همبستگی میتوانند موجهای عظیم و نیرومندی را بر خلاف نا قضان حقوقخویش بخا طر شکستاندن سدهایپیشرفت خود بسا زندوبه سکون طولانی خاتمه داده وراه نورا به پیشبگیرندواین فقط وقتی میسر است که بحکم خرد عمل شود به ضد منافع ملی نبوده ودر چو کات قا نون کشور صورت گیرد