آرشیف

2015-1-16

سید نظام الدین وحدت

هند بهترين ومهمترين همکار اقتصادي بـــــراي افغانستان است

برخي ازتحليگران کنفرانس همکاريهاي اقتصادي منطقوي با افغانستان را که دردهلي نوبراي دوروزبرگزارشد خيلي مهم وارزشمند مي دانند.

اين درحاليست که برخي ديگرازتحليلگران وکارشناسان امورافغانستان با استناد به کنفرانسها ونتايج کنفرانسهاي بين المللي ديگرچون کنفرانس برلين ، کنفرانس توکيو و کنفرانس لندن براي افغانستان، کنفرانس دهلي را هم يک نمايش ديگرتلقيي مي نمايند.

 البته با توجه به روابط حسنه وکارکردهاوکمک هاي  چند سال اخير دولت هند درعرصه بازسازي افغانستان وريشه ها ومشترکات فرهنگي ميان دوکشورو ازسويي هم زمان برگزاري اين کنفرانس ، اين کنفرانس را ازديگرکنفرانسهاي شبيه آن متمايزمي سازد.

اين کنفرانس زمان برگزارگرديده است که ناامني ها درمناطق مختلف افزايش يافته ودولت افغانستان هم ازارائه خدمات وارائه وتطبيق يک برنامه اقتصادي -اجتماعي سالم عاجزمانده است. ازسويي هم بنابرادعاي مقامات افغانستان مداخلات کشورهاي همسايه به ويژه کشورهمسايه پاکستان برپيچدگي وبي سروساماني اوضاع افزوده وکار را براي يک مبارزه کارا دربرابرتروريستان مشکل نموده است.

هند بنابراهميت منطقوي که دارد بدون شک تاثيرات عميق مي تواند دربخشهاي مختلف به ويژه دربخش اقتصادي بگذارد. سيدنظام الدين وحدت کارشناس امورسياسي وسابق اتشه فرهنگي ومطبوعاتي سفارت افغانستان مقيم هند که دهها سال دراين کشورفعاليت فرهنگي داشته است با شناخت که ازاين کشور دارد نقش هند را دربازسازي ودربخش اقتصادي افغانستان بيشترومهمترارزيابي مي نمايد.

آقاي وحدت مي گويد :" کشورهند به مثابه يکي ازکشورهاي بزرگ منطقه ودرعين حال يکي ازدموکراسي هاي بزرگ جهان با سابقه درخشانش با مردم افغانستان ودولت هاي که درافغانستان بوده به استثناء دوره حاکميت طالبان ، هميشه با علاقمندي وبا صداقت کمک به مردم افغانستان را دنبال کرده که اين يک پاليسي اساسي واستراتيژيک دولت هند بوده است." 

آقاي وحدت هند را بنابرروابط گذشته وحال که داشته است بهترين همکارقوي منطقوي افغانستان افغانستان مي داند. به گفته اي آقاي وحدت هند هم علايق اقتصادي واجتماعي سياسي وفرهنگي خاص درمورد افغانستان دارد که اين خود دليلي براي همکاريهاي مشترک ميان دوکشورمي شود.