آرشیف

2019-10-13

رفعت حسینی

هندوی افغان

من درتمامی چهل سالی که درافغانستان زیستم، بانویی یا آقایی هندویا سیکه را ندیدم که دردزدی یا کیسه بری یادهشت افگنی یاخودفروشی دست داشته باشد.

منظورم آن نیست که ابلهانه دادزنم که آنان پاک دامن هستند!

مگرهندوان

همشهریان «خوب» افغانستان بودند.‌

وبا «کار» کردن درآمد داشتند.‌

درهیچ رذالت سیاسی ،هیچگاه،سهمی نداشته اند.

ایشورداس 

دارندهٔ سایت انترنتی <کابل ناته>

 دریادداشت فشرده یی چنین مینگارد:

«چه دردناک است این
در وزارت خارجه افغنستان از آوان تاسیس تا امروز یک شهروند هندو و سیکهـ افغانستان نه منحیث کارمند مقرر شد و نه هم منحیث مستخدم آنجا کار یافت.
در پایان سال  ۱۳۵۷

 با تمام اسناد تحصیلی ام به دفتر وزیر خارجه مراجعه کردم .

آقای به اصطلاح رفیق وکیل گفت وزارت خارجه جای هر کس نیست