آرشیف

2014-12-5

الحاج عبدالشکور دهزاد

همو تو شد

همو تو شد بارفتن تو مردم این شهر کُتوشد              لـب هـای پـراز خـنـده بـه یـکـدم لـکـتـو شــد
آنکـس کـه تـرا مـحـرم اســرار نـهــان بــود              قـلـبـش زغـم هـجـر تـو غـمــبـاده و او شـــد
در روز وداع تـــو بــــه مـیــــدان هـــــوایــی              گـفـتـنـد کـه انـعـام دهـیـم هـر کـه جـلـو شــد
تـبــدیــلـی تــو تـا کــه شـــد آوازه دریــنــجــا              ازمـاتـم وغـم روشـنـی روز چــو شـو شــــد
ازبـیــم تـو انــدرتــۀ زیــر خـانــه حــریــفـــی              چون گربه شده پفله و یـکـسر بـه مـیـو شـد
چــون پُـخـلـه نـمـودی واشـارت بـه رقـیـبـان             ازتـرس تـوشـاشـیـده کـه شـلـوار خــلـو شـد
بـر جــای تــو آمــد بـه ولا والــــــی دیــگــــر             دیـدم کـه هـمــه اردلـیـان در تـک و دو شــد
انـگـشـت تـحـیــر بـه دو دنــدان بـگــرفــتـــم              کـیـن مـلـت آزاده بـه هـر آش ســـیـرو شــد
صـفـهـا شـد و بـا دسـتـۀ گـلهـای به هررنگ              یـگـبــاره خـرمـبـارک ودروازه چُـوتــو شد
فـرداش بـدیــدم کــه هــمـــان مـردک دیــروز             درمـحـفــل ایـن والــی نــو دیـده پــراو شــد
صـد شـکـر بـجـا کـرد بـجـا خواند و به قانون            دهزاد ازین صحنه گنک گشت و به خو شد