آرشیف

2017-4-21

فضل الحق ملكزاده

هموطن

اين  سروده  را در روز  حمله وحشيانه ترورستان كه در شفاخانه چهار صدبستر اردو صورت گرفته بود سروده بودم كه يكتعداد هموطنان شريف ما جان هاى شرين خود را در بستر مريضى  از دست دادند. در اخير سروده از كلمه كشكى نام برده شده كه هدف  ازپيره دار ميباشد.

 

هموطن