آرشیف

2020-6-22

همه در تاریکی یکسان هستیم

در سطحِ تاریکی، سیاهی و در عمق آن، همانندی است؛ اما این همانندی تنها برای ساعاتی اندک به مجرم آرامش می دهد و مظنونِ بی گناه را مضطرب می کند. در ادامه یا چراغ روشن می شود یا خورشید طلوع می کند و این لحظه واقعیت پنهان، آمیخته با شوکت تمام هویدا می شود." راستینگی" حتی در اوج تلخ کامی، از آن جهت که غیر قابل انکار است، قابل ستایش است و در طول قرن ها، هیچ گاه ذره ای از تقدس زهر آگین اش را به نجاست شهد آلودِ خرافه نباخته است.

" همه در تاریکی، یکسان هستیم"[1] عنوان رمان معمایی نویسنده ی تگزاسی، جولیا هیبرلین[2] است. نام این رمان بی هیچ توضیح اضافه ای، شرحی کامل به شمار می رود. فرض بر این است که حتی اگر جلد آن به عنوان یک پوستر روانه ی بازار شود، بیش از قالب کتاب، خریدارِ علاقه مند جذب می کند.

هاله ی سیاه ابتدایی داستان روی چهره ی دختری 19 ساله افتاده است.تصویری که به دیوارها تکیه داده است و باعث اشتراک جمله ای بین کلیسا، اداره ی پلیس و دبیرستان شده است:

«تو را پیدا خواهیم کرد».

——————————————————————

[1]: We are all the same in the dark
[2]: Julia Heaberlin