آرشیف

2015-1-22

حفیظ الله صمیم

همدیگر پزیری تضمین بقای ماست!

 

درین روز ها همه سرو صدا ها تحلیل ها و نظریه ها از زبان تحلیگران و اگا هان امور سیاسی پیوسته موضوع بیرون شدن نیرو های خارجی بعد از سال 2014 را در میز های گرد و بر نامه های تلویـزیونی بخصوص در برنامه های ( کنکاش ؛ اماج ؛ به روایت دیگر؛ گفتمان وغیره ) توجه بیننده ها را جلب نموده و علاقه مندان بر نامه های سیاسی را وادار ساخته تا این مبا حثات گرم را تعقیب نمایند و بنده از جمله علاقه مندان چنین بر نامه های تلویـزیونی و مباحثات گرم کار شناسان و پژوهشگران و نویسنده گان و ژورنالستان میباشم و نظریه ها را تعقیب و گاهی خودم نیز تحلیل خود را دارم که در متن این نظریه علاقه مندان امور سیاسی ان را در یافت خواهند نمود و این بار گران است که به ذهنیت ها ی مردم افغا نستان داده شده و تحلیل ان مشکل و قضاوت ان سنگین خواهند بود زیرا وضیعت سیاسی و جغرافیای کشور شکننده بوده و سیاست سیاست گران ؛ دولت مردان و حاکمان قدرت نیز شکننده میـباشد .
و گاهی هم این گونه تحلیل ها باعث تشویش و نگرانی مردم مان شده و تاثیرات منفی را به روح و روان مردم میگذارد که گویا همه دست آورد ها با رفتن خارجی ها از بین خواهند رفت و بار دیگر افغانستان صحنه جنگ و بز کشی در میان مردم باقی خواهند ماند من به این عقیده میباشم که بود و نبود و بقای حکومت یک مقدار مربوط به حضور خارجی ها بوده و یک مقدار مربوط مردم افغانستان میباشد هر گاه ما افغان ها باهم متحد و یک پارچه باشیم اختلافات که خارجی ها بر ما تحمیل نموده برطرف نمایم و کدورت ها ورنجش ها را کنار گزاریم و از تعصبات سیاسی دوری نمایم و از تجارب تلخ درس عبرت بگیریم با همدیگر صمیمی برخورد نموده و با اعتماد عمل کنیم یقین دارم که میتوانیم موفق باشیم و منحیث افغان در روی کره زمین زنده گی کنیم و دست آورد های ده ساله را حفظ نمایم در غیر ان مشکلات و چالش ها ما را بطرف نا بودی خواهند برد و مردم از همین حالا باید بفکر اینده بود.
از طرف دیگر موضوع انتخابات شفاف که تصور ان کمتر است از زبان جلالت مآب حامد ( کرزی ) ریـس جمهوری افغانستان امید ها را به قلب ها میدهد در حالیکه این مطلب با گذشت زمان و رسیدن به موقع انتخابات میتوان ارزیابی نمود و خوش باوری ها ی پیش از وقـت ما را بجای نخواهنـد رسانید.
واقیعت مسله درین است که مردم جنگ دیده افغانستان به اوردن صلح در افغانستان با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور دور از امکان می بینند زیرا مردم افغانستان بار دیگر به اشکال مختلف دو باره مسلح و تجهـیز شده اند 
همسایه های افغانستان که طی سه دهه گذشته به مداخله و جنگ انداختن مردم بجان همدیگر از تجارب خوب بر خوردار اند و همین تجارب جنگ را همه مردم میدانند و به رسیدن صلح دایمی به اینده نزدیک باورمند نیستند و کمتر باور دارند که به صلح دایمی نایل ایم زیرا رسیدن به صلح دایمی منطق عقل و دانش را میطلبد در حالیکه مردم مان هست و بود خویش را در قدرت از طریق ذور نه از منطق عقل استفاده نموده اند .
من باورمند این هستم که همدیگر پزیری افغان ها میتواند نوید اور صلح دایمی در کشور باشد و این همدیگر پزیری هما نا از روی مسلمانی و عقیده داشتن به مقدسات الهی و تعهد اسلامی و برادری بین همدیگر میباشد. 
ما که همه افغان هستیم و جبر تاریخ ما را به منطقه و قوم های مختلف تقسیم نموده و به نام های مختلف خارجی ها ما را به جنگ انداخته اند گاهی بنام ریش کل گاهی بنام موی دراز مارا به جان همدیگر میندازند ؛ گاهی ما را بنام طایفه و زبان و گاهی بنام دین و مذهب میجنگانند ؛ گاهی بنام سازمان و حزب به دسته ها تقسیم و هر گــروه را بر گروه دیگر مستحق برتری میدانند همه اینها دساتیر دشمنان مرم افغانستان است که ما استعمال نموده ونمی ماننـــد آرام و اسوده منحیث مردم آذاد و سر بلند در منطقه زندگی نمایم و حکومت کنیم زیرا صلاحیت های افغانی ما گرفته شده در هر گروهی که هستیم از یک کشور مورد حمایت مان الهام گرفته و می گریم اصل همدیگر پزیری و اصل افغانیت و همزیستی را فراموش نموده ایم .
همه مان اگر سر عقل بیایم وفکر کنیم و در گذشته های مان نظر اندازیم که ما چه کردیم ؟ و چرا چنین شد ؟ اگر ما اشتبا هات خود را منحیث نقیصه بپزیریم و در برابر همدیگر از راه تفاهم و پزیرش کنار بیایم و خود را منحیث فرزندان افغان بشناسیم و همدیگر را به آ غوش بگیریم ؛ صلح و تفاهم را ارج بگزاریم و در اینده امیـــــــد وار خواهیم بود و دست اورد های ده ساله را حفظ خواهیم نمود و به پیش خواهیم رفت در غیر اینصورت همه دارو ندار را از دست خواهیم داد و به روی گلم جنگ و اتش خواهیم نشست ان وقت است که نه راه زندگی کردن و نه راه زنده ماندن و نه راه فرار بما باقی خواهند ماند ؛ نه انتخابات خواهم داشت و نه دولت مشروع و توانمندی که بتواند هویت ملی مان را حفظ نماید حال به ما تعلق دارد که تا سال 2014 کدام راه را انتخاب خواهیم نمود و باور مندی مردم نسبت به دولت تا چه حد ما را به حفظ وطن عزیز مان افغانستان باورمند خواهند نمود.

 

و من الله التوفیق

حفیظ الله صمیم
چغچران