آرشیف

2014-12-3

rmobin

هفده شخص
بنام خداوند نهایت بخشنده، بخشایشگر
 
   من تاحالا همین اشخاص را پیدا توانستم، آیا میخواهید که دیگران را نیز بشناسید؟ پس به سلسله این متن
 
 مارا همرایی کنید:
 
1.      کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فيلسوف است.
 
2.      کسی که راست و دروغ برای او يکی است متملق و چاپلوس است.
 
3.       کسی که پول ميگيرد تا دروغ بگويد دلال است.
 
4.      کسی که دوستی و دشمنی اش هویدا نیست انگلیس است.
 
5.      کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد گداست.
 
6.      کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد قاضی است.
 
7.      کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکيل است.
 
8.      کسی که جز راست چيزی نمی گويد بچه است.
 
9.      کسی که به خودش هم دروغ می گويد متکبر و خود پسند است.
 
10. کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.
 
11. کسی که سخنان دروغش شيرين است شاعر است.
 
12. کسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ می گويد زن و شوهر است.
 
13. کسی که اصلا دروغ نمی گويد مرده است.
 
14. کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد بازاری است.
 
15.  کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.
 
16. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سياستمدار است.
 
17. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند ديوانه است.
 
گرفته شده از: بودگاه های انترنیتی
 
 
احترام
 غلام رسول مبین
غور – چغچران
 8 جدی 1389