آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

هفته فهم قـــران در هفت صـبــــح

  

نداي به صلح

حمدوثناسپاس الله ج راكه با عطاي بزرگترين نعمت خودقران كريم بربشريت يك منت نهادتا از گمراهيا ونااراميهاي كه سا خته خود بشر بود به راه راست وپرامنيت ايمان گام بردارندوبشر يت رااز  بنده گي بنده و قدرت زر وزور هوا هوس نجات داد .
 انجمن اخلاق ومعرفت دفتر ساحوي جمعت اصلاح افغا نستان كه نهاد اسلا مي ومستقل وغير وابسته ميبا شد تعا ليم قراني وارشادات نبوي تحت نام (هفته فهم قران) درشهر هرات با ستان  به داخل استد يوم ورزشي كه مكان ومحل بسيا ر وسعي وقابل گنجا يش صدهاهزار نفر رادارد يوم شنبه 22 جوزا الي يوم جمعه 28جوزاسال 1389همه روزه ازساعت 5صبح تابه 7صبح درس هاي قراني توسط علماو قاري هاي مجرب دانا وتوانابرگذارنمود .
من در هفته فهم قران اشتراك داشتم راجع به تاثيرات معنوي  اين هفته بزرگ  پر فيص بركت چند سطررا به نگارش گرفته بودم ولي فرصت اكنون برايم مساعد كرديده تانوشته ام را ازطريق سا يت جام غور  نشرنمايم .
البته اين ابتكار وهمت بي نظير از طرف ا ولاد هاي شهيدا قهرمان وجان باخته گان راه الله "ج"وقران صورت گرفت مقا مات دولتي محلي جمهوري اسلامئ افغا نستان بعضئ تسهيلا ت را براي اين مجا هدين فئ سبيل الله در راستابرگذاري هفته فهم قران فراهم نموده بود.
 
  بعد از اعلانات و خبر نمودن مردم به هفته فهم قران يوم شنبه 22 جوزا صحنه هاي عجيب را از ساعت چها ر صبح مشاهده مي نموديد كه مردم مسلمان وملت مومين با خدادسته دسته گروه گروه پائ پياده دوان دوان اعم از خورد وكلان زن  و مردچون سيل خروشان از چهار سمت عاشقا نه وباذمه ذمه الله اكبرذكر گويان در زبان قلب به طرف استديوم درمكان بر گزاري هفته فهم قران مير فتند .  
 
اه ندا تلاوت جان گدازقران  توسط يكي از قاري هاي خوش الحان به كيلو متر هافا صله از محل  طنين اند اخته بود صبح نوراني  كه حله هاي نورفضا ي شهررافرا گرفته بود مخلوق انبوه و جمعي كثيراز سا كنين خود هرات مهمانان، مسا فرين ، مامورين دولت ، تاجر ها، اهل كسبه معلمين ، شاگردان مكا تيب- محصلين- علما –طلاب مدارس –دوكاندار ها – وكار مندان مسلمان موسسيا ت خارجي وداخلي از جممله اشتراك كنند ه گان وثواب بر  ده گا ن هفته فهم قران بودند. همه اين مخلوق بچشم اشك باران ودر خشوع خصوع يك هفته از عمرشا ن سپري گرديدكدام قلم است وكدام فكر است كه عظمت بزرگي جلوه جلال اين هفته را از هزار يكي را بيان كند  .
 
 برادرو خواهر مسلمان خوشا به حالت كه ترا خداوند ج توفيق عنا يت فرمود تا چنين عمل نيكوصالح را انجام دهي ومليون نفر رابسوي عبادت وبنده گي سوق دهي . وخوشا به حالت اي برادر وخواهر مسلمان كه پروانه واربا اشك ريزان كه خداوندج فرموده براي صا حب چشم كه درراه خدا اشك ان جاري ميشود اتش دوزخ حرام ميگردد .در هفت صبح گاه به محل هفته فهم قران شتافتي واتش دوزخ را بر خود حرام ساختي نظر به فرموده الله ج سعا د ت دنيا واخرت رابدست اوردي . ودر قلب تاريخ يك بار ديگر ورقهاي از- كرامت- عظمت- جهاد-وحد ت ملي-اتحا دواتفاق – عدل –انصاف –مساوات برادري واخوت را بخط زرين نوشتي بياد گا ر زمانه ها گذاشتي .
    بلي! برادران عزيز وافغانان قهرمان  تاريخ ساز هوشداريد وخوب بدانيد همه افتخارات را كه اباو اجداد  قهرمان تان كما يي نموده بودند تاج تخت پيروزي را كه شما به نصر ت الله ج در انقللا ب شكو همند اسلا مي عليه كمونيزم والحاد بدست اوردايد . مردانه و شا ها نه عليه وهشت دهشت و ترور مقاوت پايداري كرديد انرا بهوده وعبس نسازيد خودرا اجيروخار ذليل اجنبي نكنيد .
اي او كسا نيكه  شما در انطرف مرز قرار گرفتيدعليه مردم و كشور خودشمشير كشيده ايد پاهاي خودي تا نرا قطع مينمايد با خبر باشيد كه دستگاه هاي استغفا رات دشمنان دين ملت وطن تان شما را سخت به اسارت گرفته افغان را توسط افغان قتل عام ميكند به مليارد دالر بودجه با مدرن ترين نوع از بمب هاي كنترولي بنام جهاد ومجاهد شما را به انتهار ميفرستد واز يك طرف شما را طا لب مجا هد نيرومندخطاب ميكنند وازطرف ديگر بنام ترور ستها  ودهشت افگن گفته ودر چهره هاي شما چليپا مي كشد .بي امنيتي را كه خودي شان توسط شما بوجود اورده بها نه يست براي انگلس تابه تجاوز خود به افغا نستان ادامه به دهد وهمه هست بود منابع طبعي وخداداد تانرا به يغما ببرند وبه چال نيرنگ نفا ق بين مسلمين ايجاد  بنامهاي گوناگون هم بين ملت ها تفرقه انداخته باعث تبا هي بشوند .
     سوال درين جااست كه چرا ما مسلما نان اين زمان در هرگوشه وكنار دنيا كه قرارداريم در اختلا ف ونفاق شا مل هستيم ؟  ودستهاي شيطاني غرب شرق بما تسلط داشته واختلا ف را در بين مسلمين ايجاد مينما يند ؟
    حقيقت اين است كه اگرمسلمين در مسير زنده گي خود از ار شادات قران شروع كنند وابتدا قران را ياد بيگرندوازقران پيروي كنند بدانند كه خيلي ها كم وبه ندرت دچاراختلا ف ونفا ق ميشوند اگر دچار نفا ق هم         بشوند به زوترين وقت وبسيارسريعي اختلافات شان دفع خواهد شد . اما جاي بسيا ر افسوس و تاسف است كه مسلمانان در طرز تفكروزنده گي كمتر از سرچشمه نور و هدايت استفاده  ميدارند  زياتر  به قول اشخا ص غير كتاب و سنت عمل مي كنند دچار افراط وتفريط  شده ودر مقابل يكد يگر چنان صف ارايي دارند كه گو يا در نبرد كفرو ايمان   هستند به گونه كه مسلما نان دشمنان حيقيقي  را فراموش وبه جا ن هم فتاده واين بد بختي ها و صعفها و كمبود ها زايده اختلا فا ت تفرقه  مسلمين است . براي عزت دنيا وسرفرازي در قيامت وكا ميا بي دو باره مسلمين راهي بجز باز گشت در قران وسنت پيا مبر كه باز گشت به وحدت ، اتحاد ، اتفاق ،و اخوت است ديگرراهي نداريم  همه مسلمانان وهمه كسانكه ايمان اورده اند و ايمان دارند در چوكات شغل وظفه وموقف اجتماعي خود كوشش كند وتلاش ورزد تا از هرگونه اختلاف كه باعث ما يه كدورت ونگراني مسلمانان در مقا بل يكديگر ميشود جد اُ خود داري نمو ده رسالت تا ريخي اسلا مي وبنده گي خود را در پيشگاه الله "ج " حضرت پيغمبر عظم الشان اسلام ادا نمايد الله ج در آ يه 29سوره فتح ميفر مايد .‍(( محمد رسوالله والذين معه اشدا علي الكفار رحما بينهم )) ( محمد فرستاده خداست وكسا نكه با او هستند در برابركا فران تند وسر سخت و نسبت به همديگر مهربان دلسو زند . )   اگر ما به همد يگرمهربان ودلسوز  روؤف نبا شيم درروز محشر از خود هيچ گونه دليل برهان در داد گا هي الهي نداريم و ازخود دفاع كرده نمي توانم سر افگنده وشر مسار خواهيم بود پس اي مسلما نان بتر سيد از ان روز كه هيچ  كس وهيچ منبع ترا نجا ت داده نمي تواند بجز عمل نيك پسينديده تو . چرا به صلح اشتي دعوت مي شوي ؟بدان كه .
امروز دشمنا ن اسلام   چنان متحد الشكل گرد يده اند طرزالعمل هاي شيطا ني را روي دست گرفته اند كه بجزنا بودي دين خدا ومسلمانان راضي نستند . پس ما مسلمانان     از هر وقت ديگرامروز نيا ز مبمرم وجدي داريم ———– تااز تفر قه و اختلاف كه درين دنيا  باعث ذلت خواري ودر قيامت باعث عذاب شديد خداوند ج مي با شد خود داري نما يم اجتناب ورزيم .و دست هاي اخلا ل گران ونفاق انداران را در ساحه ملي وبين ا لمللي قطع نمايم وخود رادر شا هراه وحدت يكپا رچگي ،همدلي ،همگامي كه دستور الله ج بر اي مومنين است مستقيم سا خته انشالله كه كاميابي وپيروزي وسعادت اخروي شا مل حال همه مسلمين خواهد شد وبه نصرت الله ج شكو شان جلال وهيبت اسلام به قله هاي بلند تري در برابر كفر الحاد قرار خواهد گرفت ومكر حيله هاي شيطا ني دشمن وكفار نا بود واز بين خواهد رفت .
پس بيايد سردر گريبان نموده خداوند "ج" را حا صر وحضور دا نسته از ين بيشتر فدا وطمع استكبا ر وقصبان پا كستاني نشويم از ادرس هفته فهم قران وازادرس شوراي عا لي صلح كه به همت وحسن نيت جمهوري اسلا مي افغانستان وبه خوا ست اكثريت ملت از تمام اقشار ،اقوام تعين انتخاب گرديده اند . كه منا بع نيك خوب وفر صت منا سب  براي ايجا د، اعمار ، وادامه صلح اشتي در افغا نستان عزيز است استفاده نموده يكد يگر را بپذيريم ودر پر تو صلح وامنيت از وطن خا ك و نوامس ملي خويش دفاع  وهراست نما يم  به همه نفاق اندازا ن ودشمنان دين وطن به وحدت يك پار چگي جواب دندان شكن بدهيم .وكشور را ازاد  نمايم وانرا اباد كنيم . .
     
ومن الله التوفيق                        
نبشته ازمعلم عبدالقادر "حيران" غوري