آرشیف

2016-5-28

استاد غلام حیدر یگانه

هفتاد سالگی استاد لطیف ناظمی خجسته باد!

استاد لطیف ناظمی، سرایندهء پیشکسوت و تأثیر گذار و منتقد پیشرو و راهگشایی ست که حق معلمی وی بر بسیاری از اهل قلم و سخن کشور ما، مسلم و محرز است. استاد ناظمی در صفِ آن نوادری می ایستد که با نوشتار، گفتار و رفتارشان، ارج و ابعاد تاراج شدهء واژهء «استاد» را بازمی آورند. 
شخصیت ادبی و اجتماعی استاد ناظمی از جملهء اندک شمار شخصیت های نستوه و ذوجوانبی است که در سپهرهای گوناگون با درخشندگی بی مانندی نور و نیرو می پاشند.
شعر و نثر استاد ناظمی، توانبخش و نوجو و سرمشق هنرورزان روزگار است. و در بوتهء کیمیاگر بیانش، از واژگان بومی هرات گرفته تا امروزی ترین ترکیبات بدیعی، بآسانی همبودی تباری و هنری یافته اند. 
قلم منحصر بفرد استاد ناظمی در خط اجتماعی، رویکرد واقعگرا، دادخواهانه و مبرا از افراط و تفریط را برگزیده است. وی تلخکامی های زندگی را با ظرافت های بی پایان طنزش، به تمسخر می گیرد و در دوستی و کرم، بی هیچ تردیدی، شاه فردی است تمام عیار و پردل و بسیار کم بدیل. 
کارنامهء ارجمند استاد ناظمی و سرزندگی و فعالیت های ادبی بی وقفه اش، الگوی برازنده و آرزوی دیریابی است برای هفتاد ساله شدن همه سرامدان هنر و ادبِ امروز و فردا و همیشه.
هفتادها سال دیگر، پاینده و سراینده باشید، استاد !
آمین !

شعری از استاد ناظمی:

کی گفته‌است ترا
به هر کجا که روی آسمان همين رنگ‌است
که من،
ز بام خانهء خود تا به بام همسايه
دو آسمان دگرگونه سال‌ها ديدم

(پایان)