آرشیف

2015-1-2

عصمت الله راغب

هـیـاهـــوی بسیار در سر هـیــــچ!

مادرعالم خیال پشت چیزی استیم….
ازمدتی بدینسو سروصداهایی درشبکههای اجتماعی گزارش میشود که آقای غنی رییس جمهوری کشور به ادامه سفرهایش درولایات کشور،این بار ازولایت غور دیدن خواهند کرد تا اوضاع غور را از نزدیک مشاهده وبررسینموده،برای اصلاحات هرچه بیشتر آن اقدام لازمه نماید.اما عدهی از دوستان راغبانه انتظار حضور غنی را درآستان غوردارند که پیشا پیش درجستجوی پیشزمینه های برای پذیرایی گرم از مقدوم رییس جمهورکشوراند،ووافرانه درتتبع آن اند که خواسته های خویش را به کدام زبان طرح کنند تا معقول وپسند رییس جمهورتمام شده وبرای آنها التفات سماحتگونه مبذول بدارد. وبعضیهاهم دراین سفر احتمالی آقای غنی، والی ومعاون والی… را مقصرمیخوانند که فضای دیدار را با چهار مجامله گر اطرافش درگیرو وانحصار خویش خواهند گرفت،اجازه نخواهند داد که رییس جمهوراز زبان عام ملت غور به پای قضاوت بنشیند، درحال که به باورمن حضوررییس جمهور درچنین وضعیتی که نگرانیهای تاخیرکابینه همه روزه به ملت،قربانی،اشک،ویرانی،سوگ درماتم عزیزان،خانه ویرانی،شوکی عصبی و… هدیه میکند برمبنای جذب نفوذ سیاسی خواهد بود که بدون شک میشود تاخیر کابینه را هم که نظر به فیصله توافق سیاسی بین این دو زعیم که دال برتساوی قدرت بود درچنین شرایط منفعت وبرد غنی را نسبت به سهم عبدالله ده برابر عنوان کرد .امامخلص سخن اینکه ما حضور بزرگان زیادی را از سیزده سال به این طرف درآستان خودمان به اعلی ترین رقم آن پذیرایی و بدرقه کرده ایم از رییس جمهور گرفته تا وزراء،اراکین بلند پایه دولتی….. ولی هیچ یک از آن سفرها در غور مرفوع کننده پرابلمها وحلال مشکلات غوریها نبوده است.گذشته ازآن ماشاهد ومیزبان حضور کاندیدای ریاست جمهوری دردوره های مختلف بودیم که مردم عاشقانه به پیشواز شان تجمع کردند وحضورشان را مبارک باد گفتند.ازینکه هریک این بزرگواران پیش ازپیش موسیقی به ادا درآوردن ورقصیدن ما غوریها را آموزش میبینند،مجربان خوبی دراین عرصه اند، تنها با سخنان سحرآمیز خود مارا برای رسیدن به خواستهای خویش میرقصانند،بعداز اینکه مکارانه خواسته های خویش را مطالبه کردند وبه اهداف خود نایل شدند دیگر سراغی از ما غوریان درخاطرات شان باقی نیست.اگرچند که سفرفرد اول کشور دریکی ازآستانهای قلمرو حکومت اش میتواند درابعاد مختلف از اهمیت خوبی برخوردار باشد اما ازینکه گفته های زیاد این بزرگواران وعمل نکردن به آنچه که میگویند،چهره های واقعی آنها را به مردم به گونه دیگری معرفی کرده است، دیگر باوری درمورد اهمیت سفراین افراد دراذهان ملت باقی نخواهد بود. گذشته از وعده های بی عمل غنی وعبدالله دربرابر ملت غور، اگرما به آنچه این بزرگوراران برای نجات ملت افغانستان مردم را امیدوار ساختند نگاهی بیندازیم، بدون شک میتوان گفت که هردوی آنها تا امروز بزرگترین کذب تاریخ را برای اشباع خواسته های سیاسی شان مرتکب شده اند. زیرا اگر این دو دولتمرد تاامروز به آرای ملت خویش اعتنا میکردند، وخلاف عمل… به آنچه که گفتند به موقع عمل مینمودند، امروزه ملت خویش را درچنین شرایط با این وحشت ودهشت نگاه نمیداشتند،عنقریب صد روز اول از روزهای ریاست جمهوری سپری میشود،همه چیز بدتراز پیش ملت را نگران ساخته است،فساد،انتحار،بی نظیمی،عدم بادسازی،تجاوز،بی نظیمی اقتصادی و….موارداست که بعدازجلوس غنی وعبدالله به کرسی های بلند بلورین افغانستانی، بیشتراز پیش درجه بلندای خویش را می پیماید. درحالیکه آنها درمرحله آغازین مبارزات انتخاباتی خویش از پایان بخشیدند به نگرانی مردم سخن میزدند اما امروز بجای آنکه مرحم زخم های مردم باشند آنها را با نمک تداوی میکنند، بی پروایی ایشان درقبال تشکیل کابینه جدید و به قدرت رساندن چند شخص هم مزاج وهم فکرخود درکابینه جدید افغانستان،نتیجه آن روزانه بطور اوسط ده ها خانه ویران وصدها طفل و زن را یتیم وبیوه بجا میگذارد،آیا ملت برای همین رای داده بود که این آقایون اشک چشمان شان را شدت بخشند ونگرانی شان را دوچند کنند؟ یا برای این رای داده بودند که اتکا با وعده های بی عمل وسخنان چرب شما کاندیدا،ملت واجد شرایط باقیمت جان خویش درپای صندوقهای رای رفتند تا به یک چشم اندازنویدبخش آینده خود واولاد خویش را تضمین کرده باشند،رای دادند. وآرزومندانه مترصد بودند تا به فیض وبرکت زعمای منتخب شان از این منجلاب بدبختی نجات یابند؟.اما این هردو آقا باید بدانند که قضاوت غیرمنصفانه شان را درقبال آرای ملت مظلوم افغانستان، تاریخ درج اوراق خود خواهند کرد. به هررو غنی هم ازجمله همین دوفرداست که حرف اولش را این واژه میساخت که اولین سفرخویش را بعداز احراز کرسی ریاست جمهوری از ولایت غور شروع میکنم که خلاف وعده اش شما اولین سفر آقای غنی را درچند روزاخیر ازجای دیگری شاهد بودید،اما ما غوریها اینبار از سفرهای تشریفاتی که درآن عمل وجود نداشته باشد بیزاریم،اگرآقای غنی وعبدالله واقعاً برای ملت غوردلسوز اند وما وجغرافیای ملت غور را بخش از قلمرو خویش بحساب میآورند،بجای این سفرهای بی بنیاد که اندکی هم درحیات اجتماعی ما ثمربخش نیست ونخواهد بود،بزرگواران لطف فرمایند علی الرغم حکومت کرزی که از کابینه ودولت مرکزی محروم بودیم،اینها درترکیب کابینه خویش از حکومت مرکزی به غوریها سهم دهند تا حد اقل با این الطافشان ،ما هم احساس جزی ازقلمرو جغرافیای افغانستان را نموده وتاریخ سازان بخش از زنده گی این ملت رنجدیده افغانستان بحساب آییم.این درحالیست که ما به هرسویه افراد واجد شرایط وتحصیل یافته از آستان غور شایسته پست های بلندی حکومتی داریم.نمی دانم که آن ارجمندان که درراس حکومت وحدت ملی اند با نام وتاریخ غور مشکل دارند یا بااهل سواد ما؟ درفرجام توفیق عمل برایشان استدعا میدارم.

با احترام: عصمت الله راغب