آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

هـُوشپرک

1
هـُوشپرک
الاهـی هـوشـپـرک شـی راه گُمَک شی
رَه و روگَـــــه نـیـــابـــــی لا درک شـی
رَه هـا گـیـتـه شـوه روزت شــوه شــب
بــه مــلــهً مـا بـیایـي آب و نـمک شی 
 
2
چاپلوسی
بــه پــیـــشـــت چـاپـلــوسی میکـنـم یار
تــقــاضــــای دو بـــوســی مـیکـنـم یـار
نـتــرس از تـــوره هــای بـیـن قـشــلاق
بــزودی هـا عــروسـی مـیـکـنــم یــــار
 
3
دلگیر
روزم تـیــر شـد، سـرم دیــر شـد نیامد
ز پـیـشـم  قـهــر و دلگــیـر شـد نـیـامد
روز وشــب سـالهـا سـوخـتـم به یادش
جُوهُون  بود رفـت تـا که پیر شد نیامد
 
4
رفـت
سحـر شد، چا شت، پیشین شد سَر نیامَد
روزم تــیـــر شــد مگـر دلــبــر نــیــامــد
نــوازش کــردمـش بـا دو ســه بــوســـه
هـمـیـنـکــه رفــت و رفــت دیـگـر نـیـامد
 
5
غمزه گر
ســـری  بــامــم  دیـگــر کــفــتـر نـیـامد
یــک و دو بـــارکِ بـیــشــتــر نــیـــامــد
نـشـسـتـم تــا بــه خــفـتــن انـتـظــــارش
ســفـیــد پــوشـک غــمـــزه گــر نـیــامـد
 
6
خشخش
صـــدای چــایـنـک و چــایــش مـی ایـــه
بــگـــوشـــم خــشـخَــشـی پـایش می آیه
بـه پـطـنـوس داره قـنـد و شـیـر و قیماق
مــیـلـــرزه روی دسـتـهــایــش مــی آیـه
 
7
کَـیـف
بـیـــا ای نــازنـیـن راس کــرده امـــروز
سَــرم کـَـیـفِ چـَـلـَم، نـاس  کـرده امروز
بــیـــادِ خــیــمــه و خــر گــاه و ایــــلا ق
دلــم مـیـل دوغ و مــاس کـــرده امـــروز
 
8
ایلاق
دلـــت گـــر مــیـــل دوغ و ماس داره
هــــــوای خـــــرگــاه و پـــــلاس داره
بــه مـهـمـانـی بـیـا یـکـشـب بـه ایلاق
عـجــب آب یــخ و گـُـــر مـــــاس داره
 
9
غـلـبـیـر
خُــــروج تـــازه بـــه کـفگـیـر داره دلبر
بــه دیـگــلـه بــار کـمـی شـیر داره دلبر
دلــم بــا آش لـخــچــــک داره زَلـــــزَل
بــه تــــرار آرد غــلـبــیــــر داره دلـبــر
 
10
گـُر ماس
دلـــم قــیــمـاق، پـنــیـــر و مـاس مایه
بــه پــیــشـــین ســـایـــهً پـلاس مــایـه
بــه  گـــرمــای تـمـوس از دسـت دلـبـر
دوغِ یــــخ، کــاســـهً گـُــر مـــاس مـایه

لغت نا مه
1
–  چـا ر ه و علا
– سر د رگـُم،مجبو ر
– محله ، جا ی بو د و با ش
 
2
– حر فها ی ا ضا فی
– د ه و قر یه ً کو چک
 
3
– جو ا ن
 
4
 – نـَرَ سید ن، نیا مد ن
– ر فتن و بر نگشتن
 
5
– فیشنی
 
6
– صد ا ی پا ی
 
7
– آ ر ا یش
– خما ر، میل
– نصو ا ر
– ما ست
 
8
– خا نه ها ی مخر و طی شکل که د ر بها ر ا ز آ ن ا ستفا د ه میکنند  د ا خل ا ین خا نه ها  ا ز چو ب سا خته شد ه و  قسمت بیر و نی آ نر ا با  تکه میپو شا نند.
– مخلو ط ا ز شیر خا م و د و غ ر ا گر ما س میگو یند
 
9
– ذ غا ل که هنو ز آ تش د ا شته با شد
– تا ز ه کر د ن ،د و با ر ه ر و شن کر د ن آ تش
– و سیلهً که آ تش ر ا  میگیر ند
– د یگ کو چک
– با ر کر د ن ، سر ی آ تش قر ا ر د ا د ن د یگ ، آ ما د ه گی بر ا ی پخت و پز.
– یکنو ع آ ش ا ست که به شکل  نر م و آ بد ا ر پخته میشو د.
– و سیلهً جا لی د ا ر یکه تو سط ا ن آ ر د ر ا می بیز ند ، یعنیکه آ ر د ر ا ا ز جا لی تیر میکنند تا د ر شتی ها و سبو سه ها ر ا  ا ز آ ر د جد ا کنند.
 
10
– خیمه ها ی که ا ز مو ی بز سا خته میشو د.
– تا بستا ن، گر ما ی شد ید تا بستا ن