آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

هـمـــه بـا هـــــم

همـه با هــم دهـیم دستی کمــر بندیـم بـه هـم یکجــــا        بـریــم بنـیاد غــم یکســر که تـا شـادی بگیرد جا
به دلهـــا وبــــه جـانهـائیـکه بار غـــم بــرنـد دائــــم        گلــی امـیــد بشــگـفـد کنـیم ر ســمی نـوی بـر پـا
بـه هــر باغ ودمـن دشـتی، زباران خــوشئی اشـک        دهـیم آزین بــه زیبـائــی بـــه لبخـند جهــان آراء
زدائیــم مـا غـبار دل که آن دســتـی ســیاه پـاشـــــید       زنـیم نقـش صـفا بـر او، کــه تا پایـان دهــد عــزا
بکاریـم مـا امـــید وعشــق درین روی زمیـن عمـــر       کــه تا چیـنیـم زاو شــادی، جهـان گــردد بکام ما

* * *

همــه با هــم دهـیـم دستی بـه دوستی ونیــکو کـاری         کنیـم روشــن چــراغ دل بــه قــانــون وفـــاداری
چـو کوه نـور بر ســر هــا شــویم تاج ســری با هـم         رویم بـر قـلـه های فـخــر به اوج روح بــیــداری
شویم چــون مـاه واختــر هــا نمـود عــاشـقی با هـم        زنیم نقـش خـوشی بر روح دهیم شوق به دلداری
مـثــــال قـطــــره شــــبنـم ز انعــکاس ایــن دنیــــــا         دهیم بازتاب جهـان خویش به پاکی وبه هـم یاری
بگیـریم آن صـفای صبـح همــان عطـر از نسیم گل         کشــیم اندر مشــام خـویش ز ایـن دکـان عطـــاری
* * *

همــه با هـــم دهـیم دســتی کنـیم سوگند وحدت را         کــه با مـردی بـه رزم خـود نگهـداریم عــزت را
به آن رسـم جـوان مــردی دهیـم بـازو بـه روز بـد         به عهـد خـود وفــا داریم بــه جا آریم حـرمت را
خــلاف عقـل وپنـدار است اگـر ما خویش نشناسیم         به همنوعــان بدی داریم کنـیم توهین شـرافت را
به پـای دیگـری افتـیم لگــد کـوبیـم بـروی خــویش       غــلامـی گــر دهـــد شــاهی ،کجــا بـدهـد لـذت را
اگــر صد رنگ نعمــاتی دهنـد بــر ما زنذر خـویش        نمـی ارزد به نیـمــی نان، اگــر بدهیــم زحمت را

* * *

هـمه با هـــم دهیـــم دستی کشــیـم فــریــــاد آزادی        بـه چـشــم بـاز بگشـــائیم گـــره از بـند شـــیادی
بـه رأئی وعقـل خـود گوئیم هرآنچه در نهان داریم       بگیــریم مــا عـنان جهــل زآن افـــکار بـر بــادی
بـه آئین خــرد کـوشـــیم بـرای مـحــو مشـکل هــا        بـه إعمـــار همـــان میهـن کنـیم إعجـاز فرهـادی
دگـر آن ایده هـای را کـه زایـنـد آن نفــاق وجنـگ       بـه گـورســـتان بســپاریم دهیــم طـرح بـه آبـادی

* * *

همــه بـا هــم دهیـم دســتی کنیم تصـویر گــویائی         ز این وصف کـه مــا هســتیم درین ایـام پـویائـی
کشـیم رســـم جهـان مــا بدانســانی کــه مـیباشـــد        عمــل را ارج بـدهـیم ونگوئـــــیم حرف رویا ئـی
به رنگ روشـن آریم همـــان أضـداد نــا فـــرجام         کنیم تصویر زشت جنگ به آن اشـکال رسـوائـی
دهـیم بــر صفـحــۀ تـاریخ ،عمــلکرد بغـــاوت را         زنـو آبــاد عکس نـو، هــر آنـچــه هـست دارائـی
زباغ ومنظــر ملکـی کــه زیر پـای دشــمن شـــد         کنــیم رســمی زشـرق وغــرب ویا دزدان دریائی
کـه تا ناظـــر زدیدارش، بـدانـد حــال مــا امـروز
کجـــا باشــد مقــام مـــا درین حـــالات  دنـیــائی

دکتور نصیر{ ندا}
جون 2008 أسن آلمان