آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

هـلهـلۀ عـیـد!

شهـرووطنم درعیــد سیمای د گـــر دارد
هــرخـانه و بــام ودر، آوای د گــر دارد

ازهـلـهـلـۀ عـیـدی دلهــا بــه تــپـش آیـــد
هرکس به طریـق خـود غوغای دگردارد
بـاشــد که گل امـید خندت زصفا و صلح
میـهن زگــل امــیــد فــردای د گـــر دارد
بـــازاربـیارایـند تــا گـــل بــه صفــا آیـــد
هــرگــوشۀ آن میهـن زیبـــای دگـــردارد
گـربزم وطــرب نــازد از همهمۀ عیــدی
بــالــیدن دوران را از جــای دگـــر دارد
مطـرب بنــوازد شــاد، بـر مقــدم عیـد ما
آهنگ خوشش بنگــر کآن نــای دگردارد
هرباده خمــارعشق درسـرنتـوان پـرورد
خمــارمــی عشــاق دنــیــای د گــر دارد
تــادور(عزیزه)شــدازمیهــن وزعـیــد ش
کیــفیــت آن دوره، کـی جـای دگـــر دارد
6/8/2013
هالند