آرشیف

2015-3-19

گل رحمان فراز

هـفـــت سـیــــن

هفت سین، هفت میوه، نوروزاز اینکه با آمد آمد نوروز، عنعنه ی دیگری را نیز جشن میگیریم و آن هفت سین (س) است. جا دارد تا به فشرده ی معلومات ریشه ی این عرف پسندیده بپردازیم که قرار ذیل است!هفت سین . [ هََ ] (اِ مرکب ) از مشهورترین مراسم نوروز آراستن است ، وآن گرد آوردن هفت چیز است که نام آنها با حرف «س » آغاز گردد. معمولاً بین اشیاء ذیل : سیب ، سیاهدانه ، سنجد، سماق ، سیر، سرکه ، سبزه (دانه های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده اند)، سبزی ، سمنو، هفت چیز را انتخاب می کنند. سنت مزبور بسیار کهن به نظر میرسد. در گیلان خوانچه ٔ هفت سین در جشن عروسی نیز مرسوم است . (از رساله ٔ «شماره ٔ هفت و هفت پیکر نظامی » تألیف محمد معین ). هفت قسم سبزه بوده که بر هفت استوانه در کنار خانه به نوروز سبز میکردند. (آثارالباقیه ترجمه ٔ فارسی ص 245). و ازاین رو معلوم میشود هفت سین ، هفت سبزی یا هفت سبزه است.
با حرمت 
فراز