آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

هـفـتـــه ى شهيد

شهيدان كه قربانى اميال ناپاك رهبران شدند
سربرآرندوبنگرندكه اينان مالك چه فروشان شدند

اطفال شهيدگرسنه،دورزتحصيل وعلم ومدرسه
وزرهبران راهى تحصيل بخارج و دور جهان شدند

اولاديتيم دربدروسرگردان بى سرپناه وآواره
وزرهبرمالك قصرهاوسواربرموترضدگلوله زمان شدند

كى دستى برده برسرطفل يتيم،ياباخبرزحال او
وزرهبرغرق درنعم وصاحب فرش و دسترخوان شدند

كى گشوده درمكتب ومدرسه براولادغريب ويتيم
وزرهبران همه يكسر رئيس ،وزيرو وكيل پارلمان شدند

كجاست يتيم خانه هاى رهبران زبهرارج شهيد؟
جزحرص وآزچوروچپاول،مافياى ثروت وغاصبان شدند

زاينان كرده مسجدى آبادبهرحرمت وعبادت خلق؟
برعكس صاحب ده ها ماركيت و تجارت و دوكان شدند

اى شهيددرخون خفته به بين كنون يادبودتست
كى هابراريكه قدرت وداراى لقب ومنصب ونشان شدند

كردندبهرقدرت طلبى وچوكى ومقام ملك ويرانه
باخونريزى برمزارشهداآنگاه فاتح ميدان وقهرمان شدند

بازهم زيراين نام ونشان صدهامكروفريب مستور
بهرمقصودخويش سياست باز،رذل همچوشيطان شدند

نام اين ملت ماندندشهيدپرور،مجاهدو قهرمان
زملت نام ونگركه ملت چه افتيده وسرگردان پى نان شدند

اى ملت عزيز! بس است فريب اين حرف هامخوريد
كه اينان زبركت احساسات پاك تان فرعون زمان شدند

 

دبير ٢٠١٤ هالند