آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

هـــویـت واجــب تـــر از اکـــسیژن

هویت : ارزش نماد ممتاز شدن از غیر خود ، تعین یافتن شایسته سالاری ومعین گردیدن جایگاه ومقام ؛ شناسنامه ، عزت ومنزلت ،غرور و افتخار یک انسان ویاملت است . چیستی این ارزش درشئ کیفیت ، وکیستی آن درانسان ، کرامت ومعرفت می باشد . 
هویت نوعی خودشناسی فرد و یا یک ملت است که درمقایسه با دیگران به تصویر می آید . و به انسان شخصیت مستقل می بخشد ، پیوستگی و وابستگی با گذشته ، جهت گیری نسبت به آینده را در روح وروان فرد ایجاد می کند ، و وی راپایبند به حفظ مفاخروعناصر ممیزۀ ملی می سازد .

هویت ملی : حاصل سعی و کوشش ، جدوجهد هزاران سال نسل های گذشته وحال می باشد .
هویت ملی هستی ووجود ، اساس وریشه یک ملت ، شناساندن ارزش تاریخی ، علمی ، فرهنگی ، زبانی ، حقوقی ، اخلاقی ، روانی ، دینی ، جغرافیایی سیاسی … یک ملت است . 
هویت ملی ، مهم ترین رکن اساسی شخصیت فرد است ، که ماهیت ذاتی و کسبی وی را مشخص می کند و نمای ویژه متمایز او از دیگرافراد میگردد .

تعلق اندیشه واحساس انسانها به هویت ملی خیلی با اهمیت است واین تعلقیت در افزایش میزان خوشحالی وانسجام اجتماعی جامعه وفرد مفید واقع می شود.

درافغانستان امروزی اقوام وملیت های مختلف باهویت های جداگانه وعمومی ، اعم از : تاجیکها ، پشتونها ، هزاره ها، ازبکها وترکمانها… وغیره در یک جغرافیایی سیاسی مشترک ، پهلوی هم زندگی دارند . 

بر اساس اسلوب جامعه شناسی میتوان اقرارکرد که ، میان این همه گروه های اتنیکی تفاوت های عمیق تعلقیت خاطرنسبت به هویت ملی ، ارزشهای تاریخی ، فرهنگی و زبانی ، وجود دارد. بسبب وجود همین تفاوت ها به مشترکات هویت ملی میان اقوام و ملیت های جامعه افغانستان بوده وهست که این نقیصه ، توانسته روند آمیختگی مؤلفه های تشکیل " ملت واحد " را درافغانستان سد واقع شود . 

ازین باعث است که تاکنون در کشور ما ساختار مادی و معنویی بنام ــ ملت ، وحدت ملی ، حاکمیت ملی ، منافع ملی عرض وجود نکرده است . بکاربری این مفاهیم ازطرف حاکمان ، در اسناد دولتی ورسانه ها یک شعار انتزاعی ، یک برخورد مجرد سیاسی مقطعی یی ، بیش نیست. 

زیرا شهروندان "ملت واحد " هیچ گاه مقابل یکدیگرسلاح برنمی دارند . وبا احساس پیوستگی به مشترکات هویت ملی ، جهت حفظ مفاخر وتعلقیت خویش به ممیزۀ ملی ، همبسته عمل می نمایند . 

اما با تأسف که درکشورما چنین چیزی وجود ندارد . هرروز به نسبت خصومت های متضاد قومی وزبانی واتنیکی وتفاوت های عمیق فرهنگی وتاریخی ، افراد جامعه قربانی می دهند و وحشیانه کشته می شوند. 

یک ملیت بیل در دست نهال می شاند وگندم می کارد وتولید می کند ؛ و دیگرقوم تفنگ در دست آدم می کشد ، خشخاش کشت می کند و مصرف می نماید ؛ یک ملیت مکتب وخانه وکاشانه اعمار می نماید ؛ دیگری آنرا می سوزاند وبه خاک یکسان می کند ؛ یک ملیت به کرامت ونجابت انسان ومادرحرمت وارزش قایل است ؛ دیگرملیت ، آزادگان را گردن می زند ومادروطن را سنگسارمی کند وزنده به گورمی نماید ؛ وغیره .
این وهزاران تفاوت های عمیق فرهنگی ، اخلاقی ، تاریخی وزبانی وجود دارد که ملیت ها و اقوام این سرزمین را ازهمدیگر متمایزمی سازد. 

تحمیل هویت ملت پشتون =افغان ، بوسیله حاکمان این تبار، بالای ملیت هاولایه های اجتماعی : تاجیک وهزاره و ازبک وترکمن و هندو وعرب و …، یک رویکرد عاقلانه ودوراندیشانه نیست، وهمچنان نمادِی ازهویت یگانه ساکنین این کشور نمی باشد . وامکان عملی شدن چنین سیاست های قرون وسطایی عقبگرا درعصرماهواره ای قرن بیست ویکم ، خیال محال است . 

زیرا تاریخ عالی مرتبه ، زبان و فرهنگ غنامند این سرزمین ریشه در گذشته های خیلی دور دارد. با این جامه خون چکان افغانی ، قامت بلند بالاِ این سرزمین خورشید ، علم ومعرفت را نمی توان پوشانید. 

من به این اعتقاد کامل دارم ، که هیچ ملیت و قومی در افغانستان هویت یک دیگر خود را منحیث هویت ملی نمی پذیرند ونخواهند پذیرفت. زمانی هویت ملی مورد قبول ملیت ها واقوام ساکن این سرزمین واقع می شود که آن هویت انعکاس دهندۀ نماد هویت جمعی ومشترکات ملی باشد. ودرآن هویت ، هر قوم وملیت خود را شریک بداند وتعلقیت خاطر وعشق واحساس به آن داشته باشد. 

یگانه هویتی که همچو جایگاه را در قلب همه ملیت ها و اقوام ساکن کشور ما احراز می کند ، هویت ملی خراسانی است . زیرا زیر نام این هویت مبارک نور وروشنایی است که تمام شهروندان جامعه ما بدون استثناء میتوانند تثبیت هویت شوند وبه آن افتخار نمایند. 
به امید خدا آرزو می بریم که روزی ، تحت نام هویت ملی خراسانی ــ اعتماد ملی ، همبستگی ملی وحاکمیت ملی در سرزمین خورشید وآفتاب برآمد ایجاد گردد . 

باعرض حرمت

Dr.Basir Komjo
جون 2913 میلادی

https://www.facebook.com/basir.kamjo.75