آرشیف

2015-1-22

خیر محمد خیر اندیش

هـــدف مــــا زندگی مـــاست

 

 
 پیام تبریکی خیر محمد خیر اندیش دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ننگرهار بمنا سبت دست یابی آقای زمان الدین فروزان فر بحیث اول نمره عمومی سال اول دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ننگر هار:
افتخار داریم وبخود میبا لیم که باوجود مشکلا ت های فراوان ما نند بلدیت نداشتن بزبان پشتو ,شیوه ویا میتود درسی یک جوان پر تلاش  ,بااستعداد ومرد یکه برای رقابت های سالم یک الگو برای دیگران است باهمت بالای خود توانست این افتخا ر را برای خود ,خانواده ,استادان ,ودر نهایت برای باشند گان سرزمین فیروز کوه کما یی  نماید که در قد م نخست خور سند ی وخوشحالی خود با خوانواده ,استادان ,دوستان وبا شند گان سرزمین فیروز کوه شریک میدارم .
با این  همت بار دیگر ثابت ساختیم که ما غوری ها د رتما م عرصه های علمی ,اجتماعی ,فر هنگی  ,سیا سی وتربیت سازی موجودیت نقش ما کم رنگ نیست و حتی میتوانیم که همان طوری که  نیا  کان ما در گذ شته سرنوشت ساز بود ند نواسه های شان نیز درحال وآینده سر نوشت ساز باشند  .

 هدف ما زند گی ما ست

 

 بقول مولانا :

ای نسخـــــــــۀ نامه الـــــهی که تویی !
وای   آینـــــۀ  جــمال شاهی  که تویی !
برون زتو نیست آنچـــه در عـــالم است
ازخود بطـلب هر آنچه خواهی که تـویی