آرشیف

2015-1-13

نظر محمد غوری

هـــدف سکتور تعلیم و تربــیـــــــه

تسهیل نمودن خدمات اجتماعی، فرهنگی ، تعلیمی و اقتصادی برای انکشاف کشور درعرصه های فوق از طریق اشتراک فعال مردم دربلند بردن و انکشاف منابع انسانی ، فراهم نمودن زمینه تعلیمات ابتدایی منحیث حق اساسی برای اطفال و فراگیری سواد برای بزرگسالان ، از جمله اهداف عمده سکتور تعلیم و تربیه میباشد.

اهداف مشخص:
سکتور تعلیم و تربیه بیشتر بالای دو بخش انکشاف جامعه و انکشاف ظرفیت ها تمرکزدارد که ذیلا ً توضیح میگردد :

1. تعلیمات ابتدایی:
‏ تسهیل نمودن تعلیمات استندرد و باکیفیت برای دختران و پسران از طریق حمایت مکاتب ابتدایی .
‏ تسهیل نمودن تعلیمات استندرد باکیفیت برای دختران و پسران بالای سن مکتب از طریق ایجاد صنوف آموزش سریع درسطح ابتدایی درقراء وقصبات ولایات تحت پوشش .
‏ بهبود کیفیت تعلیمات ابتدایی با اشتراک مساعی مجامع ملی ، جوامع بین المللی ، حمایت سیستم تعلیمی با تدویر تریننگ ها و ورکشاپهای تقویتی برای معلمین و هیۀت رهبری مکاتب .

2. سواد آموزی برای بزرگسالان :
‏ توانمند سازی زنان و مردان محروم ازتعلیم با ایجاد کورسهای حرفوی و سواد آموزی که سبب آگاهی عامه شده و زمینه را برای آموزش متداوم مساعد میسازد.

تریننگ های حرفوی
انکشاف و حمایت ظرفیت ها و بلند بردن سطح دانش و مهارت های سکتور تعلیم و تربیه و کارمندان آن با آماده کردن نصاب آموزشی و رهنما ها، تدویرکورسهای آموزش داخل خدمت برای کارمندان و نظارت تخنیکی آنها.