آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

هـشــــــــــــدار

هـشـداریـسـت بــــر تـو دانی همـــــــوطــن              دربیــــا نش آنـــچه خواهــــد اهریمـــن 

بازساختـــــه طــرح نــو پـــرمـاجـــــــــــرا               تا زخونـت او زند نـــــــقش جــــــــــفا

بـازبـدهـــــنـد برفــــضــــولان راهــــــکار               تا کـــــــه آرنــد بازآن شــــبهـــــای تار

بـــازبــدهــــند جـــــــلوۀ نــو کــــهـنـــه را                پــــردۀ دیـــــگر دهـــــند آن صحنه را

بـــازخواهــــــنــد ازدیــارفــــتــنه گـــــان                 فـتــــنه تر را بــاز آزنـــد درمـــــــــیان

بـــازگــــوینــد آن ســــــیاهــــان را سفید                با دروغـــی خــــلق را بــدهــند نـــــوید

بــازآرنــد بـــــردۀ پــاریــــــــــــــــنــه را                 آن نـــمــود بـــغض وجــــهل و کــینه را

بــازبــدهـــــــنـد تــــیـــــغ، جــــلادان را                 تا به خــون رنـــگـــین کــنند آن خوان را

بـــازخــــواهـــــنـد تکـــیه بــرمنبــرزنند                ازهـــمـانــجـا روح وجــان خــنــجــرزنند

بــــازبـــرنـــوع دیـــــگـر ویــــران کنند                جان گیـرنــد ، تـــوهـــین وعصــیان کنند

بــازدارنـد آرزو هـــــا درشــــــکـــست                 تــا کـــنند بـــازیـــگـری بـرنــقـش پســـت

بــــازبــدهـــــند آن دوای محــــوعــــقل                کــهــــــنه را بـــرطـــــرزنو دارنـــد نـــقل 

بــــازتازنــد بـــر حــــریم خـــــلق مــا                 تـــا کــه دارنــد عــــزت و حــرمـــــت فنا

بـــازگیــرنـد خـــنده ازلــــبها بــه غــم                 خــــانــه ای ســازنــد پــــرازدرد والـــــــم

بــــازکــــوبنــد مـــیخ ها بـــرآدمــــان                 بــــرگــــناه قــــوم ودیـــن و هـمــزبـــــان

بـــازبَُـــرند ســــینــه هـــای مـــادران                 یـا زنـــند تـــیری بــه قـــلـــب خــواهــران

بـــازبُـــــرند نــــاخـــــن زیـــبـای زن                  کـــــو بـــه دســــتـش می کـند ، زیبا وطن

بــــازخــواهـــند همچودّد ،آن قاتلــان                 پــــیش چــشمــان رقـــص دارند مردگــان

بــازخـــواهــند تا فـــروشند دلخــواه                  آدم وحـــــــیوان بـــه بــازارســـــــــــــــیاه

بـازخـــواهـند ، آنــکه نعـش مردگان                 تــا بــپــوســــد پـــیـــش روی زنـــــده گان

بــازبُـــرنــد آن ســــرِ جــنــبــنده را                   تـاج وفــــخـــــری گـــر بـه او بـــاشــد روا

بــازخـواهند عــلم وعـقل سارندمهار                 پـای بــنــدنــد ازتـــلاش وجـــهــــــد وکـــار

بــازخواهـند مــردمـان را ســرزنند                   بـــاردیـــــگرطــعـــنه بـــه هــتـــلــرزنــــند

بـازخواهــند چون ضحاک ماردوش                  ســـربُـــرند وپـــا بُــــــرنــد ودست وگـــوش

بــازبــنـدند دست آزادی به خـــــون                   دراســـارت خــلـق را ســــازنـــد زبــــــــون 

بــازســوزنــد مکـتب ومـعـبــد زآن                   تـــا به جــــهلــش جــــنـــگ دارند زایـــمــان

بـــازســوزنـــد مــزرعــه وتـاکــرا                   ســــبزه زار ومــــرغــــــزارو خـــــــــاک را

بــازخواهند بــشکنـند گــلهای بـاغ                   جـای بـــلــــــلبل نـــغـــــمه خــواند آن کــلاغ

بازخواهند بـشکـنـند چنگ وربــاب                   نـــغـــــــمۀ دل را بدل ســــــــازنـــد کــــباب

بـاز خـواهــنـد تا کـــنــنـد آوارگـان                   خـــــــلـــقـــــها را بی پــــــــــناه وآب ونـــــان

بازخـواهـنــد آن اصــــول دیــن را                   پــرده ســــازنـــد بـــرهــــــــمه رنـــگ وریــا

بازخـواهــند ســد راه حـــق شوند                   بـــرحـــقـــایـــق ســــایــــۀ مـــطــلـق شــــونـد

بــازخـــواهـند ملک راتـقسیم کنند                   وحـــدت دلـــهـــــا بـمــا تـــــحــــــریـم کـــنـنـد

هــموطــن ، گـفـتم بتو راز سخــن                   ازبــــرای حـــــــل  مـــشــکل رایـــــــــــــزن

درســــهـــای زنـدگـــیت بـرشـمـار                  هـــرچــــه کـــردنـــد با تـو، آنـــــــرا  یــاد آر

عـقــل را کن رهــــنمای خویشتن                  بـــرحــــقــایق تــکیـــه کــن خـــلـــق کــــهن 

بــــربقای خویش کـن کـارصـواب                   نـــــسل دیــــــگر ازتوخــواهد ، او جـــــواب

ازاصـــول عـصـرخـود آگـــاه شو                 ازســکونــــت خــــیـــز وتـــــو بــــرراه شــــو

دسـت وحــــدت را بده برهـمدیگر                 پـــاســــبـان مـلــلـک شــــو ، روزخـــــــــطـر

 

دوکتورنصیر ندا
، شهر  
Essen  آلمان