آرشیف

2021-4-6

شاه ولی آرین

هـر مـیـن د قـیس پـه شـانې مـشـهـور نه دي

 

د دې وخت له پاره هر څوک منصور نه دي

چې سر ساتي نــو هـغـه هـم مـنـظور نـه دي

 

دلــتــه ډېــرو پــه وفــا بــانــدې سر کـیـښود

هـر مـیـن د قـیس پـه شـانې مـشـهـور نه دي

 

 

شاه ولی ارین

دنمارک

۰۱/۰۴/۲۰۲۱