آرشیف

2017-2-20

محمدگل پویا

هشدار برای اداره محلی غور ، حکومت مرکزی و وزارت انژی آب و برق !!!!!

بند برق گرمابک (پوزلیچ ) تنها آرزوی دیرینه غوریها برای داشتن خانه های روشن !
رهبران حکومت وحدت ملی، وزیر صاحب انژی آب ، داشتن برق حق قانونی و شهروندی ماست و ما غوری ها هم شهروندان افغانستان هستیم، لطف نموده بیش از این بر ما ستم روا ندارید و ما را از این بیشتر در محرومیت و حاشیه قرار ندهید!!
هرگونه ایجاد چالش برای توقف کار بند برق پوزلیچ مورد قبولی مانبوده و جفای نابخشودنی در حق شهروندان غور میباشد .
با گذشت 13سال حکومتداری کرزی و مدت دوسال هم میشود که از حکومت وحدت ملی میگذرد، در طی این سالها در غور هیچ کاری توسعه وی اثر گذار و بنیادی، صورت نگرفته ، غور با داشتن دو دریا(هریرود ، مرغاب) هنوز هم مردم آن از نعمت نور برق بی بهره هستند و آقای غنی طی سفر خود در غور از اعمار زود هنگام بند برق پوزلیچ را بحضور داشت صدها تن از شهروندان غور و عده سپرد؛ اما با تاسف که به وعده خود عمل نکرده و به چشم ما غوریها خاک پاشید.
رهبران حکومت وحدت ملی بدانید که ما مردم ولایت غور تحت شرایط دشوار امنیتی به پای صندوق های رای آمدیم و به شما عالی جنابان رای دادیم اما برعکس حق مردم ما همیشه پایمال شده و در محرومیت ومحدودیت قرار داشته ایم. خواست های ما از طرف دولت همواره نادیده گرفته شده و هیچ ارزش برای غوریها به عنوان شهروندان این کشور قائل نگردیده اند.
چندین بار  شهروندان غور در رابطه به اعمار بند برق گرمابک دادخواهی کردیم؛ اما با تاسف که کوچکترین توجه از طرف دولت مرکزی صورت نگرفته و همواره خواست های ما نادیده گرفته شده است و عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن فقط در حد یک شعار بوده است. بدانید که دیگر مردم بیدار هستند، مردم ما این بیشتر تحمل  این حق تلفی و خیانت های بزرگ در حق شهروندان ولایت غور صورت میگیرد، ندارند.
غوریها تا هنوز همیشه شهروندان خوبی و قانون پزیر برای حکومت مرکزی بوده اند و هیچگاهی از دستورات دولت سر پیچی نکردند. اما با تاسف که کوچکترین توجه در قسمت بازسازی و رشد اقتصاد و انکشاف متوازن در این ولایت صورت نگرفته است و همه اش صرف یک شعار بوده است و بس.
بناء ما از رهبران حکومت وحدت ملی خواهانیم که به خواست مشروع ما مردم غور حرمت گذاشته شود و در غیر آن ما جزء ولایات کشور نبوده ایم و به اعتراض های مدنی خود ادامه خواهیم داد.

محمدگل "پویا" فعال جامعه مدنی
غور – فیروزکوه