آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

هشت ثـــــــــــور

بسم الله الرحمن الرحیم ط
 
من عبدالقادر "حیران" یکی از جمله مجا هد ین جهاد فی سبیل الله که به اندازه توان و قدرت خود درجها د سهیم بوده ام چون روز هشت ثور 1391در شرف رسیدن بود من مشتاق بودم تا درین روز   چانس برایم مسا عد شود دمی درمحفل جشن هشت ثور که روز نجات وروزی پیروزی حق بر باطل ها است بخد مت باشم وبیانیه را ایراد کنم ودر سفر بودم به 4ماه ثور در شهر زیبا چغچران بر گشتم وبا یکی از اعضا کمسیون بر گذاری جشن تماس گرفتم ان بمن گفت لست سخنرانان تکمیل شده هیچ چاره نیست من تصمیم گرفتم تا ان سخنان خود را بطور نوشته از طریق سا یت جام به نشر برسانم . وقتکه من در جایگاه حاضر میشدم بیا نه خود را به خطبه زیر شروع میکردم والی اخیربه ختم مرساندم .
 
اعوذ بالله من اشیطان الر جیم
 
بسم الله الر حمن الر حیم
نحمدالله علی توفیقه و نسال هدایته طریقه ونصلی علی نبیه محمد ن الموید دلایل اعجازه علی آله واصحا به الذین نا لو درجات النصر والجهاد ومظالم الشیوعیین .
  به اجا زه همه حاضرین عزیز وگرانقدر این محفل پرشکو که بمناسبت جشن روز هشت ثور سال 1391 حضور بهم رساندهید من به نوبه خویش این روز این جشن را بهمه ملت مسلمان قهرمان افغانستان وملت مسلمان د نیای اسلام درسرتا سرجهان تبریک گفته و مبارک باد میگویم .
    مردم باعزت سرفراز! ما وشما در تاریخ های نزدیک خود دو روز داریم  یکی د یروز ودیگری امروز یعنی روز هفت ثور وروز هشت ثور روز  هفت ثور دیروز روز تاریکی روز ظلمت وبد بختی های ملت افغانستان بوده است اما روز هشت ثور روز نور و روز نصرت الهی است که برای ملت ما عطا گردید .
هفت ثور روزی که در سال 1357یک کودتایی نگین وخونین به کمک مستقیم کا . جی . بی دستگا استخبراتی روسها در افغانستان بوقوع پیوست خلیفه اسلام سردار محمد داود خان موسس نظام جمهوریت که امید اینده پیشرفت و ترقی برای ملت افغان بودبا  هزاران دیگراز ملت شهید گردید ن حکومت دست نشاند ه روسها بر ارکه قدرت تکیه زد ترور وهشت دهشت را با لای ملت مظلوم وبی دفاع  افغانستان به بسیا ربی رحیمی شروع کرد شعار را نشر رساند که هر کس عضو حزب دیوکراتیک نباشد در افغا نستان حق رندگی را ندارد یا بمیرد و یاهم فرار کند همه علما روحانیون  متخصصین دانشمندان  استاذان  در کشور دستگیر محکوم به مرگ گردیدن ویا اینکه زندانی شد واکثریت ازمردم مطرح وعالم از ترس وهشت دست به هجرت زدند در کشور های اسلامی غیر اسلامی دنیا رفتن شیوه حکومت حزب دیمو  کراتیک انقدر وحشیا نه وخطرناک بود که عامی مردم متشکل از معلمین دهقانان  کار گران  با بیل  چوب بدست گرفته عیلیه حکمت طاغوت قیا م نمودند تا با تجاوز قشون سرخ جهاد ملت مسلمان افغا نستان رسما مطابق احکام شر یعت اسلام اعلان گردید ملت مجاهد وقهرمان افغانستان بخا طر نجا ت کشور وحفظ استقلا ل وازادی دین ووطن خویش مردانه رزمیدن وقربانی های بی بدیل دادن تا که درسال 1371 به روزهشت  ثور( امروز) نصرت الله "ج" شامل حال شان شد جهاد ملت به پیروزی رسید شاعر ی درباره ازادی جه زیبا گفته .

خوشا سری که رود در بهایی ازادی
خوشا رهی که رود در صحرا ازادی
خوشا به قطره خونکه میچکد برزمین
بر ای دین خدا   وبرای ازادی

 
ام دیری نگذشت که دشمنان سوگند خورده دین وطن ما با گونه های شیطانی خویش با مکر حیله دربین دولت مجا هدین نفوذ نموده وبنام قومی لسانی وسمتی درز ها راایجاد وملت را باز در یک جنگ خطرنا ک دیگری درگیرومصروف کردند که حتا فوج منظم پاکستان در لباس طا لب در کشور تجاوز نمود وببین مجا هدین سر بکف وملت باشهامت افغان بخاطر امنیت وصلح وحفظ استقلال وازادی چه سان جانانه مقا ومت  کردن دشمن را ناکام نموده وپلان های شوم شان در خا ک یکسان گردید ومکر حیله شان گردن پیج خودی انها شده ما دیگر سخن نداریم وایمان داریم الله ج مارا از همه مشکلاتها به لطف مرحمت به فضل کرم وبقدرت بیچون چرا خود نجا ت میدهد و برای متجاوزین  ومکر گران وحیله گران  شیطان صفت این پیقام را داریم   (    الم   ) وبس  .
خطاب به ملت مان این است .

ای برادرخیز ا ز خواب گران بیدار باش
دشمنانت در کمینند عاقل هوشیار   باش
کار شان دایم بودتبلیغ واعلان    دورغ
واقف از جال فریب دشمن مکار   باش
جان بکف داری عزیزم میکنی از حق دفاع
چون صحاب صدر اسلام قاتل کفار باش
بر سری خاک شهیدان چون رسی تکبیر خوان
عاشق راه  شهادت ای  نیکو کرار   باش

 
البته امروز خداوند ج را سپا س گذاریم که ملت ما با عزم متین وراسخ  بطرف بازسازی نوسازی روان هستند وهمانطوریکه دراه ازادی واستقلال خویش همیشه خون ریختاند ن قربانی دادند در راه باز سازی عمران شگوفایی وطن خویش بیدرنگ عرق میرزانند وایثار میکنند ودست اورد های جهاد را به هر قیمت که شود حفظ نگهداری مکنند . وجای بسا شکران وخوشحالی است  که امروز نسل جوان ما راه حق وحقیقت را دریافته اند  مطا بق ا حکام شربعت واصول اسلا می در صراط المستقیم هدایت اند وعملا اثبات مساز ند مانند نیکان خویش اماده واحضارات کامل دفاع از وطن ونوامس ملی را دارند .
   یکتا پرستی وطن دوستی یکی از ویژه گی های تاریخی ملت افغانستان بوده مادر وطن فرزندان را در طول تاریخ
پرورش نموده که چون کوه فولادین در مقا بل دشمنان سپهر بوده ومتجاوزین را بهر لباس که در این وطن امده به شکست ناکامی انرا از سرزمین خویش رانده اند ایثار کردند قربانی دادن به توفیق ونصرت الله ج پیروزی  کامیابی را نصیب خود نموده اند .
تاریخ وطن میگوید

چنگیزز دست من بجان امد رفت
انگلیس بفریاد  فغان امد     رفت
یک صفحه ز تاریخ مرا هر کس که خواند
دانست که دشمنم چه سان امد رفت

یکبار دیگر برای همه ملت مسلمه امروز هشت ثور این روز خجسته وپرمیمونت را مبارک گفته وبا چند دعا زیر سخن کلام را ختم مینمایم .
الهی ! ملت مارا ازنفاق وشقاق نجات بده 
الهی ! بین ملت ما وحدت  اتفاق  اتحا د بیا ور
الهی ! روح همه شهیدان اسلام را شاد بگردان .
الهی! دشمنان مسلمین را رسوا  سر افگنده ناکام بگردان . امین یا رب العالمین .
 
عبدالقادر حیران 8 ثور 1391  شهر چغچران