آرشیف

2015-4-30

محمد نذیر نصرت

هشتم ثور و میله از طرف شوارای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات

هشتم ثور با جمعی از دوستان عزیز واقعا خوش گذشت، جادارد از کمیته ارتباطات و همآهنگی شورای محصلین وجوانان ولایت غور مقیم هرات، به ویژه کمسیون برگزاری این گردهمآیی ( تفریح ) بزرگ و با شکوه وهمه ی شرکت کننده گان گرامی سپاس گزاری نمایم که خوشبختانه باعث معرفت و همگرایی بین دوستان گردید، امید که در سالهای آینده نیز چنین هماهنگی برقرار باشد.

باحرمت 
محمد نذیر نصرت 
شهر هرات

هشتم ثور و میله از طرف شوارای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات

هشتم ثور و میله از طرف شوارای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات

هشتم ثور و میله از طرف شوارای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات