آرشیف

2019-8-6

گل رحمان فراز

هستی و نیستی آقای محسنی!

هستی و نیستی آقای محسنی!

شیخ آیت الله محمد آصف محسنی گذشته از دخیل بودن شان در نبرد های داخلی و جنگ های درون قومی افغانستان شخصیت بی بدیل، عالم فهمیده، انسان خیر رسان و مرد اصلاح گر و دعوت گر بود
چاپ، نشر و تدوین ده ها جلد کتاب، پخش مصاحبه های علمی و تخصصی، اطلاع رسانی مسائل مهم دینی، موضع گیری در مسائل که ضامن امنیت و رفاه عامه است، ایجاد مدرسه علوم دینی و تأسیس دانشگاه خاتم النبین و تلویزیون تمدن از جمله ابتکارات، دستآورد ها و خدمات ارزنده آقای محسنی محسوب می شود.
چاپ و تالیف بیش از ۸۰ جلد کتاب، پخش بیشتر از ۱۰۰ سخنرانی در موشکافی موضوعات مهم و سرنوشت ساز، تبلیغ خیر و رهنمایی مسیر درست زندگی کردن شاهکاری است که نمی توان نادیده گرفت
محسنی یگانه عالم دین است که در این اواخر از شخصیت اش به نفع عامه مردم خیر می بارید و از سخن اش خوش کلامی، درایت، صداقت و بی آزاری می افشانید. آزادی از خرافات، رهایی از جهل از لابلای سخنان ایشان متجلی بود و نمی توان نادیده گرفت
آقای محسنی قضایای افغانستان را به درستی می دانست. او بلد بود تا سیاست که آخر اش به گند بکشد را رها نموده و ادامه اش را با انجام کار های عام المنفعه تمامنماید. او در اواخر عمرش در امور سیاست خیلی محافظه کارانه عمل می نمود و از همان لحاظ همه دوستدار عملکرد و اجراات اخیرش بوده اند.
محسنی به وضعیت رسیده بود که دیگر فکری برای بد بودن و بد شدن نداشته باشد بلکه سراسر خیر برساند و خیر خواهی کند. اینکه بد بگوئیم، فایده ی نخواهد داشت ولی خوشا آنکه در طول عمر مانع اجراات نادرست اش شده، دست از بدی بکشد و همیشه به فکر خوب بودن و خوب کردن بیافتد
رحلت شیخ محمد آصف محسنی کمبودی معرفت و نبود دانایی است. حضور انسان های توانمند و دانا بسان آقای محسنی را باید پاس داشت و قدر نمود. برای شان برین و بر اجراات شان اکلیل گُل می گذارم.

با مهر 
گل رحمان فراز