آرشیف

2022-3-20

آی سان مرامی

هسته‌ی زمستان

زمستان را پوست کندم

و گوشت کندم و

به هسته‌ای رسیدم

که بـهـار نامیدمش