آرشیف

2020-12-2

دکتورعنایت الله شهرانی

هزارستان دیگر زوال نخواهد کرد!

من یکی از دوستداران و یا اگر حقیقت را بگویم از خوشبینان واقعی این ملیت تاریخی ولی مظلومهزاره ها میباشم، این مردم در طول سالهای زیاد آنقدر رنج کشیدند، تحقیر شدند و تلفات جانی دادند که در تاریخ افغانستان هیچ قومی و یا ملیتی بدرجۀ آنها به مشکالت حیاتی روبرو نشده است.
نه تنها یک لعنت، بلکه هزار لعنت و نفرین بر امیر عبدالرحمن یا کاسه لیس انگریز که ریشه های محکم و قوی ملیت هزاره را از میان برد، او هزاران هزارۀ بیگناه را به شهادت رسانید، فرار و تبعید کرد، کنیز و غالم گردانید و از یادگارهای منحوس او تا سالهای اخیر است که در افغانستان مردم، آن قوم نجیب و تاریخی را به نظر احترام نمیدیدند، ای کاش قبر امیر عبدالرحمن جنایتکار تاریخ را خراب کنند و استخوانهای گنده ورمیم منحوس اورا برآورده در میدان پارک زرنگار در محضر عام با پاروهای حیوانات بسوزانند تا روح خبیثۀ وی از آن رنج ببرد.
امیر عبدالرحمن تنها به هزارههای عزیز و شریف و قلب مردم افغانستان ضرر نرسانید بلکه به صفحات شمال و غرب مملکت ما و حتی به همتباران خودش مشکالت زیاد آورد و زهرهای ظلم و بیدادگری را به  آنها با قساوت و بیرحمیهای زیاد چشانید. 

ادامه مطلب در لینک زیر