آرشیف

2017-6-11

هر وقت که خــــواندی
هر وقت که خــــواندی
هر وقت که خـــــــــــــــــــواندی باز مرا فریب بتی
هر وقت که دلـت شــــــــــــــد بار بار اخــــتار بتی
هروقت فریب را باز به منــــــــــــــــــی صغیر بتی
عزیزم با تو اعتماد کردم نگقـــــــــــــتم فریب بتی
اعضای فامیل را از طرف من ســـــــــــــــلام بکن
شایق صغیرغـــــــــــم دیده را از قلبت پاکــم  نکن
مگرنگفتی که دوستــــــــــــت دارم اما رهایم مکن
من همچنان دوستت دارم یکـــــــــــبارامتحانم بکن
هر وقت درخانه تان آمدم بازهمرایم گپ جنگی بزن
بازهرای دوستت گپ های خصوصی ازعاشقی بزن
مخودوستت داشتم ودارم تویک باربرمن زنگی بزن
اگرکدام گناهی دارم و کردم به رویم یک قپاقی بزن
 دوستم اول همـــــــــــــــــــــــــــــرایم عاشق بود
برهرگپ های خود همـــــــــرایم استاده وصادق بود
تا که منی صغیرغم دیده دربدر خاک بـــــــسر شده
به گمانم عاشق کسی دیگری واز من بــــــیزارشده
خدایا فهمیه عزیزم هر روز همرایم جـنـــــگ داره
چی کنم چاره ندارم او کسی دیگره دوســـــت داره
صد بار در پیــــــــــــــــــشش گریه کردم زار زار
اما ندانستی و گفتی تو بر مــــــــن غریگری داره
من همان دلداده آن دو چــــــــــــــــــشمان تو ام

تومیان بسترخود خـــــــــــــــواب راحت میکنی
من ندارم خواب خوش تاصــــــــــــبح حیران تو ام