آرشیف

2015-4-20

گل رحمان فراز

هر طالب پشتون است اما هر پشتون طالب نیست!

————————————————————————
مارک تواین میگوید: "آنقدر مجانی بنویس تا اینکه یک نفر پیدا شود تا برای نوشته هایتان به شما پول بدهد." اما من از کسی پول نمی خواهم، فقط خواهش میکنم تا از طرز فکرم آگاه شوید!
————————————————————————
اتفاقا اسلام دین است که در صدر جدول بهترین و با برنامه ترین ادیان جهان قرار دارد و خوشبختانه خیلی از انسان های غیر مسلمان با درک عمیق آیین و اصول پسندیده ی این دین، دل گرمانه دست به پذیرش اش میزنند تا ثروت و قوت این دنیا را صرف طاعت به راه خدا و کسب توشه برای آخرت کنند.
اما خوشبختانه مسلمانان کارت هویتی پیدا شده است که با رفتار دیکتاتورانه و وحشیانه ی شان، اسلام را برای جهانیان و بخصوص کسانیکه مطالعه جامع و همه گیر از این دین مبرا از نقص و عیب نداشته اند، منحیث دین دهشت و وحشت بشناسانند!
ایجاد و تاسیس گروه های تند رو و تک ران زیر چتر اسلام (مانند؛ داعش، طالب، القاعده، لشکر مسلمین، شبکه حقانی…..!) میتواند ضربه ی بزرگ بر گسترش دامنه ی این دین همه گیر باشد، و این گروه ها اند که به اسلام را در دیدگاه ی جهانیان لقب دین افراطی را می بخشند!
یگانه پالیسی خدهه باز این گروه ها و این شبکه ها همانا عدم ترحم به بشر و عدم داشتن حس انسان دوستی است، بخاطر ریشه کن سازی دشمنان شان از کشتن دوست های شان نیز دریغ نمی ورزند، نه توجهی به کشته شدن بی گناه دارند و نه هم به کشتن خانم، طفل، پیر سال…..!
دامنه ی فعالیت های بعضی از گروه های فوق، جهانی بوده که آشوب های جنگجال بر انگیز جهان را مدیریت می کنند و اسلام را به سطح جهانی اش میخواهند بدنام سازند، اما یک گروه ظالم و دهشت افگن که از اساس در لانه های پاکستان پرورش یافته است، تمرکز اصلی اش تخریب و نابودی افغانستان است (آرزوی که پاکستان همیشه آنرا بر سر می پروراند)! و آن همانا گروه طالبان است که اولویت عضویت دادن را در مشمولیت به این کاروان، پشتون بودن می خوانند!
یگانه دلیل که بنظر من در این راستا خطور می گند این است که؛ سرحد مشترک ولایات پشتون نشین با ایالات پاکستان ، فقر و بیکاری، عدم کنترل و تفتیش کلی حکومت محلی در ولایات، عدم رسیدگی حکومت افغانستان بخاطر تامین امنیت آن افراد، باج دهی قناعت بخش طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان، فراهم سازی تعلیمات دینی در مدارس دینی برای طالبان دین و تقویت دید افراطی آنها، انگیزه دهی استعمار و استثمار کشور شان توسط کشور های غیر اسلامی، انگیزه دهی شان در مخالف بودن با کسور های همسایه ی که میخواهند فرهنگ شان را تسخیر کنند و نشان دادن نمایه (سلاید) های بهشت رفتن با مخالف بودن به موارد فوق توسط علمای برجسته ی آن کشور (حتی احادیث صحیح پیغمبر گرامی را نیز جعل می کنند) علل و عوامل است که عده ی از برادران پشتون مان را به طرف طالبانیزم سوق داده است!
در بین قوم پشتون، هستند و بودند کسانیکه سراسر بخاطر نابود سازی این گروه و برای بطلان سازی اندیشه ی محدود و تک ران این گروه دست و پنجه نرم کردند و حتی جان های شیرین خود را از دست دادند اما دریافت مادیات از طرف پاکستانی ها چنان این همه افراد را مثل رهبر شان (ملا عمر کور) ذهنا کور کرده است که راه بهشت رفتن را در مخالفت با هر نظام حکومتی افغانستان و تخریب مجدد این وطن میدانند!
از اینجاست که نمیتوان تهمت طالب بودن را در پیشانی هر پشتون هم وطن ما زد، تجربه نشان داده است که ضرب المثل، "انگشتان برادرند اما نه برابر" کاملا در این وضع صدق می کند، اگر مروری به گسترش حرکت های رسول گرامی مسلمان بیاندازیم، معلوم می شود که افراد از قبایل و ادیان دیگر مشتاقانه سخن گهر بار آنحضرت را می شنیدند و به دین اسلام مشرف می شدند، اما کاکای پیامبر (ابی لهب که از قبیله ی قریش بود) تا آخرین دم حیات اش در مخالفت با آیین معتبر و علم بر افراشته ی محمد (ص) که همانا گسترش دین اسلام بود، رزمید و تسلیم به پذیرش این دین نشد!
فلهذا، از ماست که بر ماست! از کلیه قلم بدستان عزیز خواهش مندم تا ایده ی باز و همه گیر اسلام را برای کلیه افراطیان نا خبر و انحراف شده برسانند تا باشد که در اعمار معیاری ارزش ها و خط مش حقیقی اسلام کمکی کرده باشیم و موجب کسب ثواب و پاداش برای خودمان گردد که این خود یکی از وظایف و مسئولیت های اجتماعی و اسلامی هر شخص بشمار میرود!
و من الله توفیق
———————————————————————–
نوت: بعضی از دوستانم برایم پیام می گذارند و خواهش میکنند تا نبشته هایم را اندکی کوتاه تر بنگارم، در جواب شان باید گفت که؛ در نویسندگی، کمیت باعث به وجود آمدن کیفیت می شود. اگر کم بنویسیم، نوشته های مان محکوم به نابودی اند!
————————————————————————
با حرمت 
گل رحمان فراز