آرشیف

2016-7-9

گل رحمان فراز

هر روز عید نیست، کلچه بخوریم!

 

 

استفاده این اصطلاح از دیر زمان بدینسو از اهمیت خاص خودش برخوردار است که بطور دایم ورد زبان ها و فام اوقات خوشی می شود، گرچند کاربرد ویژه آن در بین کاربران اکثراً در هنگام روز های عید صورت می گیرد و هر کس حد اقل یک بار در سال به استفاده و یاد این اصطلاح می افتد و بازار پرجوش استفاده آن در اکثر نقاط قابل مشاهده است.
اکثراً این اصطلاح کنایه وار استفاده می گردد و مراد از وجه تسمیه آن همانا استفاده از فرصت، عجله در کار خیر، غنیمت شمردن حال و کوشش در انجام کار فعلی می باشد. اغلباً استفاده کنندگان می کوشند با گوشزد سازی این واژه دیگران را از اهمیت وقت و زمان با خبر سازند و اصرار نمایند که وقت و زمان هیچ وقت و به هیچ وجه قابل ضایع نه و نخواهند بود.  
دقیقاً وقتیکه کلمه "کلچه" را در اصطلاح فوق می بینیم به این فکر می رسیم که انگار کلچه در ایام عید یگانه خوردنی است که بیشتر از خوردنی های دیگر نقل مجلس و سفره های مردم قرار می گیرد و خوبتر از طرف شکم های گرسنه استقبال می شود، وقتیکه از این جهت حایز اهمیت باشد، نباید از دست داده شود چون قول معروف است که درد هر چیز قابل تحمل و فراموش شدن است بجز از درد گرسنگی شکم! 
از اینرو، به استفاده و به پند پس زمینه این اصطلاح توجه کنید و نگذارید اهمیت این اصطلاح از بین رود که این زایل شدن موجب پس ماندگی در زندگی مان می گردد و ما را از انجام اعمال و فعالیت های به موقع جلوگیری می کند.
با مهر
گل رحمان فرار