آرشیف

2017-9-12

afrotan3141

هر دونده یابنده نیست !

درست همان زمانی که عده ای صف بسته بودند وشعارهای الله اکبرسرمیدادند و گروهی از آنها که نه قهرمانی را میشناختند ونه هم  مفهوم شهادت را میدانیستند شمشیرها را از غلاف کشیدند وبه نمائیش خشونت خواستند  تا حق شهدای وطن و قهرمانان معرکه وجهاد  را ادآ کنند ،!! هیچکسی ندانیست که این قُمه بدستان و زنگیان مست و شاکران ماجراجوی فاجعه امروزی  چه نسبتی با مجاهدان ضد استعمار و ارتش سرخ  داشتند؟  ویا اکنون که سرزمین افغانستان بیش از هرزمان دیگری غرقه درخون است  و فرد فرد ی از افغانها ی ساکن در جغرافیای افغانستان نیاز به نوع بیداریی عمومی  و پالائیش وجدانی داریم وسخت  نیازمند یم تا جراثیم مهلکی ازاعتیاد برمصرف  را که نه تنها بر فرهنگ و تمدن باستانی کشورما حمله آور شده بلکه خودآگاهی عقلانی  نسل جوان و بالنده ای این سرزمین  را نیز نشانه گرفته است چگونه می اندیشند وبرای بیرون رفت از بحران و فاجعه دارای چه نسخه ای اند ؟
 در آنسوی این میدان نبرد و کشمکش ، برخی ها  هم که عادت دارند چشم بسته و بروال همیشه  وبرخاسته از یک نگاه متحجرانه شبه جهادی و شبه قومی با چاشنی فاشیسم تمامیت خواهانه سیأ سی که دارای سوابق مجعول و مجهول  « نقل مطابق اصل » اند بی آنکه بدانند قهرمان چه نوع کلیمه است و با چه اشخاصی  باید اطلاق گردد با این استدلال معیوب  که گویا در قانون اساسی افغانستان از فلان کسی و فلان فرماندهی وقتی ذکری نه شده است چرا آنرا قهرمان ملی مینامند ؟ شعار مرده باد و زنده باد سرمیدهند .

http://www.dailymotion.com/video/x608qsz

 میگویند درزمان حاکمیت ادولف هیتلربرکشور پهناور  آلمان  یکی از شهروندان آنکشور   که مشغول ساندویچ خوردن بود و درعین حال بر بروتهای درازش نیز دست می کشید شعار می داد که زنده باد جنگ ! و قتی کسی که در کنارش نشسته وی نیز مشغول ساندویچ خوردن  بود از این شهروند که شعار جنگ را میداد پرسید که چرا و با چه کسی می خواهی بجنگی ؟ گفت برای نجات پنج میلیون جرمن نژادی که در امریکا به سرمیبرند و می ترسم نژاد شان آلوده شود . !!! 

ادامه مطلب در اینجا