آرشیف

2014-12-26

سناتور معاون احمد

هرکس دست دارد حلوا می خورد

نخست ازهمه سلام واحترامات خویش را خدمت همۀ دست اندرکاران سایت وزین جام غور وازطریق ایشان به همۀ غوری های عزیزتقدیم می کنم. امیدوار بودم وباورمند هستم که عدۀ ازقلم به دستان ونواندیشان غوری ما نقطه نظرات خودرا را درباره عملکرد نمایندگان شان نه تنها درشورای ملی ، بلکه درشورای ولایتی غور بازگو می نمودند؛ زیرا نکات که لازم دانسته می شود همانا جبنه های مثبت وگاه منفی کمک کننده عملکرد بعدی را اصلاح وتغییرپذیرمی دانم، زیرا با تمام کاستی ها، نواقص وکمبودیها نظرات شان ممد ولازمی بوده ویاری می رساند تا به جنبه های مثبت وقابل ملاحظ بهتراندیشید.
اینجانب غرض اینکه بتوانم باغوری های عزیزخویش گوشۀ از دردها، رنج ها وحتا مصیبت ها که ناشی ازعدم توجه ما نماینده گان تاهنوز نه تنها مداوا نشده بلکه تا جاییکه برداشت دارم ودیدگاه های اهل خبره غوری ها حتا مردم عوام ما ذهنیت دارند که ما نماینده گان را مورد پرسش قراردهند وحق دارند تا چنین بی اندیشندوبرداشت داشته باشند. به عنوان اعتراف به چنین واقعیت ها تن درمی دهم، زیرا با وعده ها ، نویدها وابلاغیه ها حین کمپاین انتخاباتی طی مدت سه سال کارایی نه تنها اعمال ما همخوانی ندارد بلکه « کین راه که می رویم به ترکستان است». با مطالعه نظرات ودیدگاه های مردان سیاسی کشوراز نویسنده گرامی رزاق مامون یادآوری نمایم که درکتاب تاریخ سوخته خویش چننن می نگارد:«….امیدوارم فضا برای بحث های سیاسی وتاریخی را که به سرنوشت آینده مملکت ما رابط دارد؛ مساعد کند. مناظره ها درافغانستان طبق معمول از زبان لوله های تفنگ بود ه است واینک تقابل نظرات اگر اززبان اهل نظر ومشتاقان عرصۀ اندیشه را بیفتند، گامی به جلو برای باز آفرینی فرهنگ مدارا وهمزیستی خواهد بود . همچنان یکی ازنقاط عطف برای بازگشت به فرهنگ گرانبار پارینه خواهد بود»
متأسفانه طی سالیان درازی اختلافات قومی ، منطقوی وده ها موارد دیگر بین اقوام غوریها وجود داشته به درجه اول نسبت به هرمطلب ضرورت بود تا زمینۀ آشتی وهمسویی ها مساعد وبرای زندگی بهتر به کنار هم قرارمی داشتند حرکات صلح جویانه آخر بین اقوام چشتی ، پهلوان ، رضا، تایمنی هرآنچه باشد گامی است مثبت وقابل تقدیر؛ ولی در روند این پروسه هیچ یک ازنماینده گان درپارلمان حصورفزیکی نداشته درحالیکه همۀغوریها باور دارنداکثریت مطلق ایشان درین رابط ضبط وربطی دارند. امیدوارم نماینده گان محترم متوجه رفع این نقصیه درآینده بود ودر روند پروسه بعدی خودها را شریک دانسته وغم شریکی نمایندو خداوندایشان را توفیق دهد.
باید گفت چندوچونی ولحظات زود گذر بالای مطالب عمده وسرنوشت ساز که به همرای غوریها تعلق داشته گردهم آمده بودیم درین باره چانه زنی های هم ر دوبدل می گردید، لاکن به اصطلاح مردم زیرکاسه نیم کاسه ، سخن به جای کشید که گام های عملی را کمتر برداشته می شد مگر مسئولین امور وزارت ها بخاطر رفع مسئولیت خودها دلسوزی به غوری ها می داشتند وحقوق غوری ها را نیزمانند سایرولایات نادیده نمی گرفتند؛ بطورمثال ایجاد موسسۀ تحصیلات عالی درردیف دیگرولایات قابل ذکر است. هرگاه نظرمشخص وپلان شده می داشتیم استثنا ازسایرولایات ازطریق تصویب جلسۀ شورای وزیران دستاوردهای نصیب مردم ما می گردیدوآن سند وتصویب به عنوان افتخارات بزرگ وکارایی نماینده گان درتمام عرصه ها مجذوب وقابل لمس بوده می توانست، حالا آنکه هرگز چنین اقدام صورت نگرفته و مستند نیست.
قابل توجه ودقت است که ما بیشترین روز روزگار خویش را فقط به ا قدامات که بیشتر کارانفرادی را تشکیل می دهد اوقات خودها را صرف می نماییم وجنبه های اقتصادی ودرآمد که وگنج های ازباد آورده شده مصروف می نماییم ونهایت تلاش ما به گوشه های اقتصادی ومادی معطوف می شود. باورمند هستم که مردم با ما حساب وکتاب دارد و وکیل وسناتورفقط اگرازکارهای شخصی خود فارغ گردید نو آوری اش متعلق به قوم، ولسوالی مربوطه اش می باشد و واحدهای اداری دیگربه فراموشی سپرده می شود. 
کارهای لازم وقانونی را وحتا غیرقانونی را کمترتفکیک فقط به افتخار اینکه زبان زد مردم که فلان کار را فلان وکیل ویا سناتورصاحب اجرا کرد. من از زبان محصلان وحتا کارمندان دولت که ازغوری هاست شنیده ام ویقیین دارم که چنین کاری شده است.
تلاش برای کسب قدرت نامشروع، به دوکس که به دو اداره مختلف دولت وسازنده متعلق داشت وافراد خیلی مهم وقدرت مند بودند روبروشدم وهمینکه دانست ازغورهستم ، بدون درنگ برایم گفت:« آنقدرجنجال، دسیسه بازی که درولایت غوربوده که دراداره سارنوالی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری مواصلت می ورزد درهیچ ولایت دیگرافغانستان نیست…»
غوری های عزیزقضاوت کنید! آیا این کار واسطه بازی وخصایص منفی دیگرکاریک دهقان وچوپان مظلوم غوری است(؟) ویا مردان که به نحوی ازانحا خودها را قدرت مند ساختند ومردم مهم می دانند به عزت وشرف غوری ها کمترتوجه دارند بجای آنکه جهت اصلاح ، بهبود، تغییر وترقی اندیشه نمایند وبه عنوان فردمفیدنه آدم مهم تلاش توجه خویش را مبذول بدارند فقط زمینه را مساعد ساخته تا طعن ولعن بیشتری ازمسئولین ادارات دولتی حواله غوری ها بی گناه ومظلوم گردد.
درآخرنقط قابل ملاحظه تذکرمی دهم اینکه بودجه ملی که اساس وبنیاد روند رشد وترقی یک کشور را طی یکسا ل مالی با دقت بیشتر اساس گزاری می نماید مکلف بودم تا درین رابط چندین نوبت بدون وقفه ما نماینده گان جلسات می داشتیم، قبول نمایید که جز یک مرتبه درسال 1390 بالای بودجه ملی باهم صحبت نمودیم؛ دیگر تا امروزنظرات هماهنگ درین باره هرگز وهرگز نداشته ایم تا بایک قوت ویکپارچه نظرات ممد وضروری خود ها را درمجلس مطرح بحث وتصویب قراربدهیم .
نبشته ام را درین ضرب المثل خاتمه می بخشم:« اگردرخانه کس است یک حرف بس است»
روزگار به کام تان به امید روز و روزگاربهتربرای غوری های عزیز.

یاران نرسیدند به دادسخن من
نظمم چه فسون خواند که گوش همه کرشد" بیدل"