آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

هراس

ا ز ا یـن بـهـا ر و نـو ر و ز بـیــر نـگ به هــر ا سـم
پـر پـر مـیـشـو د گــلـهـا ی قــشـنگ بــه هــر ا سـم

ا ز بـر ف و بـا ر ا ن و ژ ا لــه خــبـر ی نـیــسـت
ا ز« ا َ فــتَـو ذَ لا قِ » ســر ی سـنـگ بـه هـر ا سم

هــر ســا ل کــه بــد تـر مــیـشـو د بـا ر خـد ا یـا
ا ز د ا مــنــهْ کـشـمکـش و جــنگ بـه هــر ا سـم

صـیـا د بـه کـمـیـن ا سـت و ما ا هــو ی د شـتــیــم
ا ز کــیــنـهْ صــیـا د؛ گـر گ و پـلــنـگ بـه هــر ا سـم

بـا مکــرِ مُـحــبــت ســر ی مـا د سـت مــیـکـشـنـد
ا ز د شـمــن مـکـا ر و هـم ز ر نگ بـه هـر ا سم

نا خـو ا نـد ه مـهـمـا ن عـز یـز مــیشـو نـد بـز و ر
ا ز آ مـد و هـم ر فـت تـنگـا تـنگ بـه هــر ا سـم

پـیـما ن و عـهـد و قــر ا ر د و ستی گـذ ا ر نـد
ا ز د و ستـا ن د و ر و؛ و د و ر نگ بـه هـر ا سم

تـقسیـم بـه مـذ هــب گـر و ه و قــو م شـد یـم مـا
ا ز تـفـرقـه ؛ تـبعیض و نـژ ا د ر نگ بـه هـر ا سم

ا ز خـو ن شهـیـدِ من و تـو د شـت و د مـن ر نگ
ا ز قـا تـلا نِ و حـشی و قـُـلـد نگ به هـر ا سـم

فـر یا د و فـغــا ن نـا لّـه ا ی مـا ن تـا بـه ثـر یا
ا ز شَـلـیک ر ا کـت تـو پ و تـفــنگ بـه هـر ا سم

بـر خا ک سـیـه پـیکـر ی خـو نـیـن مـیـسپـا ر یـم
ا ز د یـد ن قـبـر ؛ بـیـل و هم کُـلــنگ به هر ا سم

ا ز بسکـه ا هــد ا نـمـو د یـم گـل بـه شـهــیـد ا ن
ا ز لا له هل ی سر خ ر نگا ر نگ به هـر ا سم

گـو یـنـد کـه یک ر و ز قــیـا مـت مـیشه بـر پا ؟
ا زمحشرِهر ر و ز « د و د و تـپـنگ» هـر ا سم

خو ن می میچکد ا ز د ید هْ هـر ما د ر غمگین
ا ز بیو ه و یتیم شل و کو ر ؛ لـنگ به هـر ا سم

تا کی نمی آ یـد بـه و طـن صلـح و سـعـا د ت ؟
ا ز حا کـم و ا ر با ب چـو ن پلــنگ به هـر ا سم

غــر قــیـم بـه د ر یا ی خــر ا فـا ت یا ا لـهی
ا ز شــیـخ و آ قـا پــیــر و مـلــنـگ به هـر ا سـم

معــتـا د و بـر بـا د مـیشـو نـد نـسـل جـو ا نـم
ا ز کشت کو کـنا ر و چـر س و بنگ به هرا سم

هـر چـنـد که د ا ر یـم و طـن و نـسل سلـحشـو ر
ا ز ر هـبـر ی بی ما یه و بـیـنـنگ بـه هـر ا سم

«غـو ر ی» بـجا ن آ مد ه ا ین مر د م مـظـلو م
ا ز شـو ر ش ا ین ملـتِ به تـنگ به هـر ا سم

هلند
۲۰/۳/۲۰۱۳
عبدالغفور « غوری »
 

به کافهْ هموطنان عزیزم و بخصوص مردم نجیب و شریف غور این دیار نازنینم سال نو و جشن با شکوه نوروز را از صمیم قلب تبریک میگویم و از خداوند پاک استدعا میکنم که صلح و صفا صمیمیت و دوستی در بین مردم ما بیشتر گردیده و دشمنی ها کینه و عداوت را برای همیش از سر زمین ما و کشور زیبای ما خداوند دور داردو.
امین یا رب العلمین