آرشیف

2021-9-28

رفعت حسینی

هجومِ زخم بخشیده به: رفعت حسینی
سنگرنشین خانهٔ آیینه ،
آن پاسدارِخندهٔ کودک،
ودر کرانهٔ شب،بوده استوار
تا خلوتِ شبانهٔ برگ ودرخت را
بر چیده نگذرد کــَسی،
آیا خودش کنون
                 درامواج تلخ اضطراب
به پایان رسیده است؟
و ز کرده ها، ورا
          دردو هجومِ زخم
                فراوان رسیده است ؟
دوهزاروهفده تریایی
آلمان