آرشیف

2019-7-8

رفعت حسینی

هجرانی

سپیده وباور
لهجهٔ سخن زدنم خواهد شد
وزالتیام خواهم گفت
اگرمرابرهانی
ازشبی که سیاهست
همچوویرانی
وزین فسانه که یاوه ست
وهجرانی .
آلمان
دوهزار وهفده