آرشیف

2015-1-19

عصمت رسا

هالند بيک حکومت پایدار که چهره اجتماعي داشته باشد ضروزت دارد

 

 
مردم هالند بتاریخ نهم جون سالروان با برگزاری انتخابات پارلماني، نمایندگان خويش را برای پارلمان این کشور انتخاب نمودند. پارلمان هالند دارای 150 چوکی است.
 
بتعداد  19حزب و سازمان سیاسی نمایندگان خويشرا در انتخابات متذکره کانديد داده بودند که از جمله، نمایندگان 10 حزب سياسي توانستند که به پارلمان راه یابند.
 
احزاب راست: حزب لیبرال ( VVD )، دموکرات عیسوی( CDA) و حزب ولدرز ( PVV)
مجموعا 76 کرسی پارلمان را از خود ساختند.
 
احزاب چپ: حزب کارگر ( PVDA) ، حزب سوسياليست ( SP) و حزب سبز چپ (GL ) مچموعا 55 چوکی پارلمان را بدست اوردند.
 
حزب میانه رومتمایل به چپ : دموکراتهای 66 ( D66 ) 10 کرسی پارلمان را از آن خود ساخت.
 
حزب قسما متمایل به چپ : حزب حیوانات (pvdD ) توانست 2 چوکی پارلمان را صاحب شود.
 
احزب مذهبی محافظه کار:  اتحادیه عیسوی ( CU ) و ( SGP ) مجموعا 7 چوکی پارلمان را به خود اختصاص دادند.
 
حزب لیبرال با گرفتن 31 چوکی پارلمان  برای اولین بار خود را بمثابه بزرگترین حزب سیاسی جامعه هالند تثبیت نمود  و برنده انتخابات گرديد. اين حزب تحقق مدل اقتصاد امريکا را در جامعه هالند هدف خويش قرار داده است.
 
حزب ولدرز که تا تاريخ 9 جون به تعداد 9 کرسی پارلمان را در اختیار داشت  امروز با کسب 24 کرسی، بزرگترین برنده اين انتخابات گردید.
ولدرز با سو استفاده ازاحساسات نشنلستي و مذهیي مردم به این موفقیت دست یافت. شعار ضد اسلام، مهمترین اصل پروگرام انتخاباتی وی بود. ولدرز در واقعیت يک "تحریک عليه هالندي هاي خارجي تبار" است.
ولدرز با ارائه چند مثال از حرکات ناسالم يک تعداد از جوانان هالندی خارجی تبار بخصوص جوانان مراکشي، روحیه تبعیض و بدبینی را در میان شهروندان هالند نسبت به خارجی ها تحریک مینماید.
ولدرز نمیخواهد این حقیقت را ببیند و یا بگويد که قسمت اعظم هالندي های کهنسالان توسط هالندي هاي خارجی تبار مواظبت میشوند. ولدرز نمیخواهد که به این حقیقت تن دهد که جوانان هالندي خارجي تبار در کسب تحصیلات عالي موفقيت هاي چشمگیر دارند و اين جوانان در واقع سرمایه معنوی جامعه هالند محسوب مسشوند.
( خوشبختانه تعداد زیادی از جوانان افغان در پوهنتونهاي هالند مصروف تحصیل اند و موفقيت های شان درين زمینه چشمگیر و قابل توصيف و افتخار است!!)
 
 
بازنده ء اساسی اين انتخابات، حزب دموکرات عیسوی( CDA) است. که در نتیجه اين انتخابات، چوکی های ان در پارلمان از 41 کرسی به 21 کرسی تنزیل يافت.
آقاي بال کننده، رهبر این حزب که در عین حال  صدر اعظم اين کشور نیز میباشد ، مسئولیت این شکست را جوانمردانه پذیرفت و دفعتا از رهبري حزب کنار رفت  و هکذا با يک شهامت سياسي اظهار داشت که در پارلمان اينده کشور نمیخواهد که صفت وکیل اجرای وظیفه نماید. موصوف بوظیفه صدارت خويش تا ايجاد حکومت اينده ادامه میدهد.
 
حزب کارگر  که در انتخابات پارلمانی 2006 برنده  33  چوکی شده بود  درین انتخابات  توانست که 30 چوکی را بدست اورد. قرار نظر سنجی های قبل از انتخابات این حزب میبایست چوکی های زیادی را درین انتخابات از دست میداد اما رهبری حزب بخاطر اینکه ازین شکست جلوگیری نماید آقاي Job Cohen را که يکی از اعضای برجسته این حزب ودر عین حال  حال یکی  از شخصیت های محبوب اين کشور است  در ارس لست انتخاباتی خويش قرار داد. موصوف با وارد شدن به مبارزات پارلماني از وظیفه رسمي اش، شاروال امسترادم استغفا داد.
در شهر امستردام هالند بتعداد 177 ملیت مختلف زندگی مینمایند. شهر امستردام بعد از ترور يک تن از فلمبرداران سرشناس هالند ، آقاي  Theo van Gogh توسط يک تن از مسلمانان افراطی مراکشی بتاريخ 9 نوامبر 2004 ،  چهره ديگري بخود گرفت. روحیه نفرت و انزجار هالندي ها بخصوص امستردامی ها علیه خارجی ها مسلمانتبار بخصوص علیه مراکشی ها به اوج خود رسیده بود. درین زمان آقای   Job Cohenکه  شاروال شهر امستردام بود در تامین نظم، ارامش و حفظ  سلامت اجتماعی  امستردام نقش سازنده ايفا نمود. موصوف در میان مردم بحیث اعمار کننده پل هاي اجنماعی و پیوند دهنده گروه هاي اجتماعي – سياسي شهرت دارد. بنا نقش آقاي Job Cohen در امر کشاندن مردم بسوی حزب کارگر خیلی برجسته بوده است.
 
سبز چپ (GL ) توانست که درین انتخابات تعداد کرسی هاي خود را از 7 کرسی به  10 کرسی  ارتقا دهد. سبز چپ با حفظ اصول و پرنسیپ هاي مترقي خويش،  در رابطه به اتحادیه اروپا بگونه لیبرال منشانه عمل نموده  و هکذا یکجا با حزب کارگر، شهر امسترام را رهبری مینماید. سياست روشن حزب مذکور دردفاع از محیط زيست بر طرفداران ان افزوده است.
 
دموکرات های 66 (D 66 ) هم توانستند که درین انتخابات تعداد کرسی هاي خود را از  3کرسی  به10 کرسی  ارتقا دهند. حزب مذکور به مساله تعلیم و تربیه و توسعه " دانش اقتصادی" توجه زیاد دارد.
رهبر D 66  آقای Alexander Pechtolتوانست که درمناظره تلویزیونی با سایر رهبران احزاب سیاسی ، خوب بدرخشد. وی یگانه رهبر سیاسی بود که در مناظره هاي تلویزیونی میتوانست که علیه  آقاي ولدرز موفقانه استدال نمايد. تعداد زیادی از قشر روشنفکر هالند بدین نظر اند که وی يگانه سياستمداری است که میتواند با ولدرز مقابله نماید.
 
حزب سوسیاليست) SP ) هالند درین انتخابات بتعداد 10 کرسی خويش را در  پارلمان از دست داد و در پارلمان جدید دارای 15 کرسی است.  نزد بسياری از مردم سوال است که چرا   SPآراي کمتري بدست اورد. بنظر من علل چنین يک ناکامی چنين است:
 
در انتخابات پارلمانی 2006  تعداد کرسی هاي حزب سوسيالیست از 9 کرسی به 25 کرسي ارتقا یافت. همه مردم آرزو داشتند که حزب سوسیالیست با چنین يک پيروزی بزرگ در حکومت انوقت هالند شرکت ورزد. آنزمان حزب سوسياليست نتوانست که در حکومت اشتراک ورزد. حالا مردم استدال میکنند که ما در سال 2006  SP را حمایت کرديم که از حالت اپوزسیونی بدر اید و در حکومت مسوولیتی را بپذيرد اما  SP به امر موفق نگرديد؛ که اين مساله درین انتخابات سبب کاهش آراي مردم نسبت به SP گرديد.
 
علت ديگر ان تعويض رهبر SP . آقاي Jan Marijnissen از قدرت و جاذبه خاص مردمی برخوردار بود. چون از فابريکه برخاسته بود بخوبی میتوانست که به زبان ساده مردم صحبت نماید و ایدالهاي سوسياليستی را به مردم انتقال دهد. وي نظر به تکالیف صحی از رهبری حزب کنار رفت. حزب بجای آقاي Jan Marijnissen شخص ديگري را بنام  Agnes  kant در رهبری حزب انتخاب نمود. SP تحت رهبری خانم Agnes  kant در انتخابات شاروالی ها بتاريخ 03 مارچ  سالروان چوکی هاي زیادی را در شورا هاي شاروالی ها از دست داد. قابل تذکر است که  خانم Agnes  kant در بخش مردمی ساختن صحت عامه در کشور هالند خدمات شایانی را انجام داده است. موصوفه سياستمدار جدی، گرم و پر تلاش بود. زمانيکه  SP از يکطرف  در انتخابات شاروالی ها آرای کمتری بدست اورد و از طرف ديگر در نظر سنجی ها ي انتخابات پارلمانی موقف اش  سیر نزولی را نشان میداد خانم Agnes  kant اين حالت را دال بر ضعف خود دانست استعفاي خویش را از رهبری حزبش با يک متانت سياسی  اعلام و نخواست که خود را برای انتخابات پارلمانی کانديد بدهد.
در آستانه انتخابات پارلماني، حزب سوسيالیست؛  آقاي Emile Roemer را به صفت رهبر حزب انتخاب نمود.
آقاي Emile Roemer که يک سياستمدار نا آشنا در سطح جامعه هالند بود با پیشبرد چند مناظره قوی تلويزیوني به یک شخصیت شناخته شده مبدل گرديد. موصوف با لبخند  ،شوخی هاي شرين، ارائه مثالهاي روشن و استدال قوي در تماس با مردم و مناظره هاي تلويزیوني و مصاحبات رادیوئی اش بزودی توانست که توجه مردم را به پروگرام هايَش و به شخصيت خودش جلب نماید. حسب نظر سنجی هاي انتخاباتی پيشبینی شده بود که  SP شايد 11 کرسی را بدست اورد اما تلاش سوسياليست ها و برازندگی رهبر ان سبب شد کهSP بتواند صاحب 15 کرسي در پارلمان گردد.
 
حالا مساله ايجاد حکومت جديد در هالند در دستور روز قرار دادرد. حزب لیبرال  ) VVD  ) که برنده انتخابات است بتهائي خويش قادر به ايجاد حکومت جديد نمیباشد. زیرا حزب مذکور صرف 31 کرسی پارلمان را بدست اورده در حاليکه برای ايجاد حکومت جدید کسب اکثریت کرسی ها یعنی اضافه تر از 75 کرسی ضرور میباشد. بنا  حزب لیبرال  ) VVD  ) برای ايجاد یک حکومت جدید بايد  با سایر احزاب يک ائتلاف را تشکیل دهد.
ائتلا ف هایکه بخاطر ايجاد حکومت جديد انتظار برده میشود ازین قرار خواهند بود:
 
ائتلاف بر قاعده وسیع: حزب لیبرال  ) VVD  ) ، حزب کارگر ( PVDA) و دموکرات عیسوی( CDA) مجموعا 82 کرسی.
مشکل اين ائتلاف در عدم روحیه اعتماد در همکاری مشترک میان حزب کارگر و حزب دموکرات عیسوی میباشد. هکذا سياست های اقتصادی- اجتماعی حرب لیبرال و حزب کارگر  در مقابل يکديگر قرار دارند.
 
ائتلاف پارس* پلوس( paars plus ) : حزب لِبرال، حزب کارگر ، حزب سبز چپ و دموکراتهای 66. ) مجموعا 81 کرسی.
مشکل اين ائتلاف درین است که شاید به حزب لیبرال دشوار باشد که با دو حزب چپ و دموکراتهای 66 که به چپ معتدل متمایل است در يک کابینه کار نماید.
 
ائتلاف راست محاافظه کار: حزب لیبرال ، حزب دموکرات عيسوی، حزب ولدرز و SGP
مجموعا 78 کرسی.
مشکل اين ائتلاف درین است که حزب لیبرال و حزب دموکرات عيسوی نسبت به ثبات سیاسی حزب ولدرز به دیده شک مینگرند و SGP  از جمله همجنس گرائی که از نظر لیبرال ها مجاز است به شدت محکوم میکند.
 
قابل تذکر است که اقای ولدرز عاشق قدرت است. موصوف در جریان مبارزات انتخاباتی اش جدا تاکید میکرد که سن تقاعد باید بلند نرود و هرگز با کسانیکه خواهان بلند بردن سن تقاعد هستند ائتلاف نخواهد کرد. اما آقاي ولدرز يک روز بعد از انتخابات اظهار داشت که اگر در حکومت اینده برایش جای داده شود، مساله بلند رفتن سن تقاعد را يک مشکل نمی داند .
 
چپ معتد ل: حزب دموکرات عیسوی، حزب کارگر، حزب سوسیالست و سبز چپ.
مجموعا 76 کرسی.
اين ائتلاف، که متشکل از سه حزب شکست خورده در انتخابات خواهد بود ، براي ايجاد حکومت آیا از طرف مردم جدی گرفته خواهد شد؟
 
از نظر بسياری از کارشناسان و مردم عادي هالند ائتلاف پارس پلوس( paars plus ) قادر به ايجاد يک حکومت پایدار با چهره اجتماعي خواهد بود.
 
————————————————-
*ائتلاف پارس پلوس( paars plus )
 
طي سالهاي 1994 تا 2002 ( دو دوره)  حکومت هاي هالند متشکل از حزب کارگر ، حزب لیبرال و دموکراتهاي 66 بود. رنگ سرخ( Rood ) از حزب کارگر و رنگ آبي(إBlauw ) از لیبرال ها  است که در نتيجه مخلوط شدن اين دو رنگ، رنگ سوسني( Paars )  بمیان می اید. بنا اين حکومت ها در تاريخ هالند بنام حکومت هاي پارس ياد میگردد.   
 
در ائتلاف پارس امروز چپ سبز نیز علاوه گردیده است .