آرشیف

2015-5-16

Gulrahman_faraz

نیکوداشت رهبری خردمندانه!
نیکو داشت رهبری خردمندانه!
رهبری مقام ولایت غور، ارگان های امنیتی به خوبی توانستند تا وضعیت چالش گرا و معضل نشات گر چارسده را که سر چشمهٔ همان بد بختی ها و خانه ویرانی توسط افراد جاری شده بود که قبل از این به صفوف دولت سخن پراکنی میکردند اما دیدند که ایام با دولت بودن به کام شان نمی چرخد، از همان خواستند تا راهی دیگر را در پیش بگیرند و به مخالف دولت آغاز کرده و جوانان پر غرور نیروهای ملی امنیتی افغانستان را دانه دانه یکه چین کنند (بی خبر از اینکه همان سربازان شایستهٔ وطن شجاعت شیر را در دل دارند و میتوانند به سادگی به ریشه کن سازی آنها بپردازند) به زیرکی مدیریت کنید! مردم غور این ایثار و فداکاری هایتان را نباید فراموش کنند و باید سزاوار تقدیر بدانند!
شخصا از رهبری مقام ولایت و فرمانده های قدرت در راس ارگان های امنیتی غور، متنفذین خوش دیانت غور صمیمانه سپاسگزای و قدردانی کنم، خداوند برای شان ثواب اعظیم اعطا نمایید، زنده و سربلند باشید!
با حرمت
گل رحمان فراز