آرشیف

2014-12-28

سید محمد نادر خرم

نیم نگـــــــــاه

سخن از زلف و چشمان و لب آمد 
به دل آتش ، به جـــانِ من تب آمد

جهــان روشــن شد از نیم نگاهش 
سراغِ مــن خیـــالـش در شب آمــد

بـه فـکــر چهــرۀ مـاهــش فـتــادم
نظــر کــردم که مــاهِ نخــشب آمــد

فــرو بستم دم از هجــر و وصالش
نشد طاقــت کنون جـان بـر لب آمد

سـر زلفش به دستـم بود در خواب
ز جــا جـستــم که نیش عقـرب آمد

نـشــد حاصـل مــرا وصـلِ پری رو
سحــر گــردیـد و بانـگِ یـارب آمـد

 

سید محمد نادر خرم 
اسلو – ناروی