آرشیف

2015-6-8

afrotan

نیم نگاهی به افشاگریی های بدون پشتوانه ء حامد کرزی و انتشارات شبکه های تلویزونی پاکستان !

چندی است که نامه مجهول ومجعول استخباراتی  والا حضرت اشرف خان غنی که چشم هیچ کسی ازمخلوقات  جِن  و اِنس  عالم با دیدن  دستخط مبارک آن حضرت بروی آن طومار نامه مشرف نه گشته است  و نه میدانند که آیا این نامه متضاد استخباراتی را شخص والاحضرت سردار اشرف خان نوشته است یا خیر ؟ مگر با توجه به مهارت ها ی وظیفوی شبکه های جاسوسی  کشور برادر پاکستان که در عالم نا خبریی  متعلقین جاسوس در ساخت وساز مدارک جعلی ید طولانی دارند میتوان حدس زد  که نوشتن این طومار معجون گونه نیز کار برادران !! 
 

نیم نگاهی به افشاگریی های بدون پشتوانه ء حامد کرزی و انتشارات شبکه های تلویزونی پاکستان  !