آرشیف

2016-4-4

محمد عالم افتخار

نیم اسلام رسمی و عملی؛«اسرائیلیات» است؛ اسرائیلیات!

(دامنه بحث «چگونه فرهنگ و تمدن اسلامی را زیر و رو کنیم؟»)

«با سوراخ کردن این کوه عظیم (دین)، به قول آقای عالم افتخار با کندن تونل، زمین های خشک ذهن انسان های سرزمین ما سیرآب نمی شوند. باید همۀ کوه را برداشت، با همه بزرگی آن! …»
جمله بالا سطر آخر و نتیجه گیری محترم سید هاشم سدید است که به اشارات انتقادی من در مورد فرمایش هایشان؛ در بحث پیشتر؛ واکنش نشان داده و « توضیح چند مطلب ضروری» را در پیوند به آن منتشر فرموده اند. بنده در عین سپاسگذاری ازایشان؛ بیشتر بر نظر خودم اصراری نکرده و قضاوت را به خوانندگان محترم میگذارم.
 

ادامه مطلب در اینجا