آرشیف

2020-2-1

رفعت حسینی

نیاز کنونی جامعه افغانستان

اکنون که چهل سال ازرویداد هفت ثور۱۳۵۷ خورشیدی می گذرد، نیازی مستحکم واستوار برای یک بررسی ونتیجه گیری ، برمبنای معاییردانش،ازین واقعه وپیدایش طالبان ومجاهدین اسلامی براریکهء قدرت، وجوددارد .نمی توان این نیازاجتماعی را،ابلهانه، نادیده انگاشت.

چرا جنبش باصطلاح چپگرایی دردهه چهل خورشیدی درافغانستان بوجودآمد؟

چی می خواستند این چپگرایان؟

چرا خلق وپرچم وشعله جاوید وشاخه های آن پیدا شدند؟

آیاپدیده هفت ثوربا دقت وسنجش پی ریزی گردید ویا فقط برای دستیابی بقدرت بود؟

ودرهمان روزوشب هفتم وروزهای بعدی ماه ثور،کرداررهبران حزب خلق چی گونه بودوآیا حتمی وناگزیربود؟

اندیشه های رهبران جناح های خلق وپرچم وشعله وشاخه های انشعابی سنجیده شود.

 باچی ضرورتی خادواگسا وکام ،بادست بازوآزاد، فعال شدند وچی هاکردند برای توانمندی پایه های حزب خلق؟

چراآن سان بندی کردنهاوشکنجه وکشتن وجودداشت.

نقش روس ونقش کا گی بی براندیشه ها ورفتار آدم های فعال احزاب پرچم،خلق ووطن چی گونه بود.

طالبان واندیشه هاوخواستهای آنان موردبحث قرارگیرد. چی سبب ایجاداین گروه شد؟نقش ایالات متحده درپیدایس آن بررسی گردد.

برهان الدین ربانی ،احمدشاه مسعود، رسول سیاف،صبغت مجددی وگلبدین چی اندیشه هایی داشتند.

چرا تمامی آنها دردهه ۵۰ بپاکستان گریختند ودرزمان بودوباش شان درپاکستان چی کردند ورابطه های آنان باامریکا،عربستان،پاکستان ورابطه محقق ومزاری وخلیلی با ایران برچی منوال بودوهست.

کارهای شایسته ومدنی وهم اشتباهات وجنایات حزب دیموکراتیک خلق ،وطن،شعله وانشعاب هایش ، طالبان ومجاهدین اسلامی ، همه وهمه،بررسی گردد.

مگربگونه مستند وعقلانی نه ازدریچه شعارهای مبتذل وبیگانه باخردمندی.

ونیازی مدنی وجودارد که آیا برانشعاب خلق وپرچم لسانهای پشتووپارسی وقومیت های تاجیک وپشتون نقش داشت یانه؟

وروابط مسعودوربانی وگلبدین با افسران عسکر خلقی پرچمی چگونه بود؟
وچرا برخی خلقی ها وپرچمی ها، باآنکه درگذشته باحیثیت روشنفکرچپی شهرت یافته بودند، بجنایات سیاسی ـ اجتماعی آلوده گردیدند؟

وچرا همه وهمه وهمهء سرشناسان مجاهدین اسلامی (مجددی ربانی‌سیاف احمدشاه مسعود گلبدین اسماعیل قانونی عطای نور کرزی) وپایینترها،فاسدبودندوملیاردها را زهرمارنمودند ؟

و دیوارملیت ولسان دربین مجاهدین ،چقدرمستحکم است؟

 

….