آرشیف

2014-11-24

انجیلا پگاهی

نگفته بودی

این روز ها ترا به تماشا نشسته ام 
ایـــــن روز ها تــــر ا به تماشا نشسته ام
ازکـــــارو بار زنـــدگی انگار رســـــــــته ام
تو عــــشق را صــدا زده یی با حضور و من
دروازه امـــــــــا و اگـــرهــام بــــــسته ام
بیــــــن رنگ دلــگرفتــگی هرگز ندارد حال
با تــو نشسته ام که ازیــن رنگ رســته ام
تا کـــــه غــزال نغـــز غـــــزلهای من شدی
قـــــفل سکوت هر چه صدا را شکسته ام
عـادت شــدی حــواس مرا لحظه دم به دم
آنـــــــقدر که بــدون تو از هر چه خسته ام
باور کنـــــــــــی یا نکنـــی آی همنــــــفس
دیگر نه من منم ، منی از خود گسسته ام

انجیلا پگاهی
03.01.2012