آرشیف

2014-11-24

انجیلا پگاهی

نگفته بودی

مرا به زیر سپیدار عشق خواب بده 
مرا به زیرِ ســـــپیدارِ عشق خــواب بده
زمین تشنه ی از مـــــــــهربانی آب بده

که تلخ میکذرد روز های بیتــــــــــابی
سرم به زانوی مــــــهرت بمان تاب بده

دوباره سر زنم از بـاغ های سبز شـــباب
زجام داغ لبـــــــــــــت بیشتر شراب بده

کسی نوشـت سر آغاز زندگی را عشــق
ز عشق شرحی بر هر برگ این کــتاب بده

ببر ز خــــویش مرا سمت ِ خــــوابِ آیینه
به این عبــور عزیزم کمی شـــــــــتاب بده

دلی خـــسته ی دارم ز روزِ بــــــــــــــحرانی
دمی نـــــجاتم از این حــــــالت خــــراب بده

دچار عشق شوم من تــــمام زندگــــــــــــیم
چه آرزوی ؟! خـــــدایا بمن جــــــــــواب بده!

اشعار : انجیلا پگاهی
انتخاب :امان معاشر