آرشیف

2015-3-8

صالحه وهاب واصل

نگـــاه زن، گـنــاه زن

نگاه زن، گناه زن، صالحه وهاب واصل
چرا بر مرد، آزادی حق و بــــر زن، گنـــاه بــاشــــد
دلیل هـر تجـاوز بر زن، از وی، یک نگــــاه بـاشـــد

فضـــای مـــرد، بیــــرون، آفتــــاب و آسمــــان آبـی
به زن ته خانـــۀ نمنــــاکِ بی نور و سیــــاه بــاشـــد

چرا زن، هم مثــال مــرد، نـــایــــد در جمع انســـان
که زیر سایـۀ مردی، چو حیــوان، در پنـــاه بـاشــــد

چرا بر هـر خطای مرد، شاهـــد نیست در قـــانـــون
که بـــر یک اشتبــــاه زن، چهــار مردی گواه بـاشــد

چرا مردی کـــه گــردد زاده از بطـن زنی، هـــــردم
زنــــد فـریــــاد، کز دست زن، عمر من تبـــاه بـاشــد

چـرا نـــــادان مـردی تـــــا فلک عــزت بـــدست آرد
زن دانـــا مقــــام و منـــزلــش، تا قعر چــــاه باشــــد

چـرا ســازد ز زنهـــا رمه ای، مردی بــه نـــام دیــن
که خود چون گَرگ وحشی بهر حفظ شان سپاه بـاشـد

چرا عفــــو عمومی حقِ مـــردِ قــــاتل اســـت، امـــا
بـه زن سنگسـار، زانکـــه، عشق او را اشتبـــاه باشـد

چـه دین است ای خــدا، گفتم من و با عجــز پـرسیـدم
چرا فرق زن و مرد همچو خورشیــد و چو ماه باشـد

خـدا گفتا: حق اسـت دیــن من و این نیست، دیـن من 
هرانکو دین حق گــویـــد ستـــم را، رو سیـــاه بـاشد

چـرا «واهِب»، نمی داننــــد مـــردم حـــرمـت زن را
که زن بعـــد از خــدا خالق به هر نادار و شاه بـاشــد

02-03-2015 
 صالحه وهاب واصل
هالند